Cel mai remarcabil lucru în legătură cu mama mea este că, timp de treizeci de ani, a servit familiei la masă doar resturi de mâncare. Felul de mâncare iniţial n-a fost niciodată găsit.


cel-mai-remarcabil-lucru-în-legătură-cu-mama-mea-este-că-timp-de-treizeci-de-ani-a-servit-familiei-masă-doar-resturi-de-mâncare-felul-de
calvin trillincelmairemarcabillucruînlegăturăcumamameaestetimpdetreizecianiservitfamilieimasădoarresturimâncarefelulmâncareiniţialnafostniciodatăgăsitcel maimai remarcabilremarcabil lucrulucru înîn legăturălegătură cucu mamamama meamea esteeste cătimp dede treizecitreizeci dede aniservit familieifamiliei lala masămasă doardoar resturiresturi dede mâncarefelul dede mâncaremâncare iniţialfost niciodatăniciodată găsitcel mai remarcabilmai remarcabil lucruremarcabil lucru înlucru în legăturăîn legătură culegătură cu mamacu mama meamama mea estemea este cătimp de treizecide treizeci detreizeci de ania servit familieiservit familiei lafamiliei la masăla masă doarmasă doar resturidoar resturi deresturi de mâncarefelul de mâncarede mâncare iniţialfost niciodată găsit

Varietatea nu înseamnă însă multe feluri de mâncare la aceeaşi masă, ci mai degrabă de la o masă la alta.Dacă la o masă nu ţi se pare bun un fel de mâncare, nu trebuie să dezguşti pe nimeni, mai ales că, de la Eva până la noi, căsătoria a părut un lucru aşa de minunat..Nevasta mea - când stau la masă,Îmi dă mâncare sănătoasă.Dar uită-adeseori să-mi punăAlături... şi o ţuică bună!A le da copiilor haine şi mâncare este un lucru, însă este cu mult mai important să îi înveţi că şi alţi oameni în afară de ei sunt importanţi şi că cel mai bun lucru pe care îl pot face cu vieţile lor este să şi le dedice ajutorării altor oameni.Pe masă este puţină mâncare însă capul nu mă doare.Orice mâncare ce solicită utilizarea de substanţe chimicale pentru consolidare, nu ar trebui considerată mâncare.