Cel mai greu ne va fi să convingem luna să mai aţâţe câinii.


cel-mai-greu-ne-va-fi-să-convingem-luna-să-mai-aţâţe-câinii
gavriil stiharulcelmaigreunevaficonvingemlunaaţâţecâiniicel maimai greugreu nene vava fifi săsă convingemconvingem lunaluna săsă maimai aţâţeaţâţe câiniicel mai greumai greu negreu ne vane va fiva fi săfi să convingemsă convingem lunaconvingem luna săluna să maisă mai aţâţemai aţâţe câiniicel mai greu nemai greu ne vagreu ne va fine va fi săva fi să convingemfi să convingem lunasă convingem luna săconvingem luna să mailuna să mai aţâţesă mai aţâţe câiniicel mai greu ne vamai greu ne va figreu ne va fi săne va fi să convingemva fi să convingem lunafi să convingem luna săsă convingem luna să maiconvingem luna să mai aţâţeluna să mai aţâţe câinii

Bunica alegea întotdeauna drumul cel mai greu, încredinţată că e şi cel mai bun şi cel mai cinstit, numai pentru că e cel mai greu.O vorbă-au născocit bătrâniiŞi înţeleaptă ca nici una:Cu cât mai sus se-nalţă luna,Cu-atât mai tare-o latră câinii!E mai greu să spui adevărul, să-l asculţi e şi mai greu, iar să-l faci înţeles e cel mai greu.E greu să spui adevărul, să-l asculţi e şi mai greu, iar să-l faci înţeles e cel mai greu.Primul Convingem prin ceea ce spunem, convingem mai mult prin ceea ce facem, şi mai mult încă prin ceea ce suntem.