Cel mai eficient mijloc pentru a asigura tragerea la răspundere a guvernului de către cetăţeni este o presă agresivă, liberă, provocatoare, neîncrezătoare.


cel-mai-eficient-mijloc-pentru-a-asigura-tragerea-răspundere-a-guvernului-de-către-cetăţeni-este-o-presă-agresivă-liberă-provocatoare
colin powellcelmaieficientmijlocpentruasiguratragerearăspundereguvernuluidecătrecetăţeniestepresăagresivăliberăprovocatoareneîncrezătoarecel maimai eficienteficient mijlocmijloc pentruasigura tragereatragerea lala răspundereguvernului dede cătrecătre cetăţenicetăţeni esteeste oo presăpresă agresivăcel mai eficientmai eficient mijloceficient mijloc pentrupentru a asiguraa asigura tragereaasigura tragerea latragerea la răspundererăspundere a guvernuluia guvernului deguvernului de cătrede către cetăţenicătre cetăţeni estecetăţeni este oeste o presăo presă agresivă

O presă liberă este cea care publică discursul dictatorului, dar nu trebuie s-o facă.Există un element de arbitrariu atât în capacitatea factorilor de răspundere de a ignora orice norme legale obligatorii cât şi în calcularea gradului de teroare, aşa cum este perceput de cetăţeni.Winston Smith (scrie în jurnalul interzis): 4 aprilie 1984. Către trecut sau către viitor. Către o vreme când gândirea va fi liberă. Din epoca Fratelui cel Mare, din epoca Poliţiei Gândirii, din partea unui om mort... salutări.Opera Cu cât mai mică devine distanţa dintre pătura socială de jos şi cea de mijloc, cu atât mai militantă, agresivă şi asertivă devine clasa de jos.Dexter (către Deb): Fii provocatoare, şi atunci când vorbeşti cu Căpitanul, te va ajuta.