Cel dintâi lucru pe care îl ştiu femeile e că sunt frumoase. Ceea ce învaţă întâi: că sunt tari. Ceea ce află întâi: că sunt slabe. Ceea ce uită întâi: vârsta. Ceea ce-şi amintesc iar: că au uitat aceasta.


cel-dintâi-lucru-pe-care-îl-ştiu-femeile-e-că-sunt-frumoase-ceea-învaţă-întâi-că-sunt-tari-ceea-află-întâi-că-sunt-slabe-ceea
artur schnabelceldintâilucrupecareîlştiufemeilesuntfrumoaseceeaînvaţăîntâitariaflăslabeuităvârstaceşiamintesciaruitataceastacel dintâidintâi lucrulucru pepe carecare îlîl ştiuştiu femeilefemeile ecă suntsunt frumoaseceea cece învaţăînvaţă întâică suntsunt tariceea cece aflăaflă întâică suntsunt slabeceea cece uităuită întâiamintesc iarau uitatuitat aceastacel dintâi lucrudintâi lucru pelucru pe carepe care îlcare îl ştiuîl ştiu femeileştiu femeile efemeile e căe că suntcă sunt frumoaseceea ce învaţăce învaţă întâică sunt tariceea ce aflăce află întâică sunt slabeceea ce uităce uită întâică au uitatau uitat aceasta

Lumea şi tot ceea ce se află într-însa sunt mişcate de un impuls exterior, iar ceea ce mişcă este mai puternic decât ceea ce este mişcat. -Aristides
lumea-şi-tot-ceea-se-află-într-însa-sunt-mişcate-de-un-impuls-exterior-iar-ceea-mişcă-este-mai-puternic-decât-ceea-este-mişcat
Ceea ce se află în trecut şi ceea ce se va găsi în viitor nu sunt decât nişte aspecte mărunte, comparativ cu ceea ce trăieşte în noi înşine, în momentul actual. -Oliver Holmes
ceea-se-află-în-trecut-şi-ceea-se-va-gă-în-viitor-nu-sunt-decât-şte-aspecte-mărunte-comparativ-cu-ceea-trăieşte-în-noi-înşine-în