Ce sunt eu, arhitect,salahor sau nepreţuitul aspectpe care nu-l alegeţi?!Dar cum se face ca mi-a cazut galaxia pe piept!A, nu!Vă înşelaţi!Eu sunt doar un amarât de poet!Iubitor de femei?! Da! Aici m-aţi ghicit!Doar ele ma fac fericit!Numai daca vor!Dar, nu ştiu de ce, mă ignora;vor sa ma prinda în hora!Nu ma recunoscca doar eu le iubesc de milioane de ani,pe sub castanişi le-am smuls milioane de şoapte!Şi ele m-au tatuat cu noapte!Unde sunteţi voiiubite pământeşti sau celeste?Luaţi aminte!


ce-sunt-arhitectsalahor-sau-nepreţuitul-aspectpe-care-nu-l-alegeţidar-cum-se-face-ca-mi-a-cazut-galaxia-pe-piepta-nuvă-înşelaţieu-sunt-doar-un
ilorian păunoiusuntarhitectsalahorsaunepreţuitulaspectpecarenulalegeţidarcumsefacecamiacazutgalaxiapepieptanuvăînşelaţieudoarunamarâtdepoetiubitorfemeidaaicimaţighicitdoarelefacfericitnumaidacavordarnuştiuignoravorprindaînhoranurecunosccaiubescmilioaneanipesubcastanişileamsmulsşoapteŞimautatuatcunoapteundesunteţivoiiubitepământeşticelesteluaţiamintece suntsunt eusau nepreţuitulnepreţuitul aspectpeaspectpe carecum sese faceface cacazut galaxiagalaxia pesunt doardoar unun amarâtamarât deele mama facnu ştiuştiu dede cema prindaprinda înma recunosccarecunoscca doardoar eule iubesciubesc dede milioanemilioane desub castanişismuls milioanemilioane detatuat cusunteţi voiiubitevoiiubite pământeştipământeşti sauce sunt eusau nepreţuitul aspectpenepreţuitul aspectpe carecum se facese face cacazut galaxia pesunt doar undoar un amarâtun amarât deele ma facnu ştiu deştiu de cesa ma prindama prinda înma recunoscca doarrecunoscca doar eudoar eu leeu le iubescle iubesc deiubesc de milioanede milioane desmuls milioane desunteţi voiiubite pământeştivoiiubite pământeşti sau

Milioane şi milioane de oameni au murit... milioane şi milioane de oameni vor muri. Dar numai moartea mea e moarte adevărată. -Camil Petrescu
milioane-şi-milioane-de-oameni-murit-milioane-şi-milioane-de-oameni-vor-muri-dar-numai-moartea-mea-e-moarte-adevărată