Ce perspectivă minunată şi uimitoare avem aici despre imensitatea splendidă a universului... Atât de mulţi Sori, atât de multe Pământuri... şi fiecare dintre ele înţesate cu atât de multe plante, arbori şi animale, împodobite cu atât de mulţi munţi şi atât de multe mări!... Şi cât de mult trebuie să ne crească uimirea şi admiraţia când luăm în considerare multitudinea prodigioasă de stele şi distanţa faţă de ele!


ce-perspectivă-minunată-şi-uimitoare-avem-aici-despre-imensitatea-splendidă-a-universului-atât-de-mulţi-sori-atât-de-multe-pământuri
christiaan huygensperspectivăminunatăşiuimitoareavemaicidespreimensitateasplendidăuniversuluiatâtdemulţisoriatâtmultepământurifiecaredintreeleînţesatecuplantearborianimaleîmpodobitemunţimăriŞicâtmulttrebuienecreascăuimireaadmiraţiacândluămînconsideraremultitudineaprodigioasăsteledistanţafaţăelece perspectivăperspectivă minunatăminunată şişi uimitoareuimitoare avemavem aiciaici despredespre imensitateaimensitatea splendidăuniversului atâtatât dede mulţimulţi soriatât dede multemulte pământuripământuri şişi fiecarefiecare dintredintre eleele înţesateînţesate cucu atâtatât dede multemulte plantearbori şişi animaleîmpodobite cucu atâtatât dede mulţimulţi munţimunţi şişi atâtatât dede multemulte măriŞi câtcât dede multmult trebuietrebuie săsă nene creascăcrească uimireauimirea şişi admiraţiaadmiraţia cândcând luămluăm înîn considerareconsiderare multitudineamultitudinea prodigioasăprodigioasă dede stelestele şişi distanţadistanţa faţăfaţă dede elece perspectivă minunatăperspectivă minunată şiminunată şi uimitoareşi uimitoare avemuimitoare avem aiciavem aici despreaici despre imensitateadespre imensitatea splendidăsplendidă a universuluia universului atâtuniversului atât deatât de mulţide mulţi soriatât de multede multe pământurimulte pământuri şipământuri şi fiecareşi fiecare dintrefiecare dintre eledintre ele înţesateele înţesate cuînţesate cu atâtcu atât deatât de multede multe plantearbori şi animaleîmpodobite cu atâtcu atât deatât de mulţide mulţi munţimulţi munţi şimunţi şi atâtşi atât deatât de multede multe măriŞi cât decât de multde mult trebuiemult trebuie sătrebuie să nesă ne creascăne crească uimireacrească uimirea şiuimirea şi admiraţiaşi admiraţia cândadmiraţia când luămcând luăm înluăm în considerareîn considerare multitudineaconsiderare multitudinea prodigioasămultitudinea prodigioasă deprodigioasă de stelede stele şistele şi distanţaşi distanţa faţădistanţa faţă defaţă de ele

Cu cât ai mai mulţi copii, cu atât ai mai multe responsabilităţi, cu atât de temi mai mult de trecerea timpului, jonglezi cu mai multe mingi deodată şi te gândeşti: Avem o foame a minţii care ne îndeamnă să cautăm cunoaşterea de peste tot în jurul nostru, şi cu cât cunoaştem mai multe, cu atât mai mult vrem să mai cunoaştem; cu cât mai multe am văzut, cu atât mai multe suntem capabili să vedem.Armele mici, din vechile timpuri, s-au tot adunat, iar marile puteri trebuie să facă uz de ele sau să le arunce în ocean... Asta înseamnă că a fost necesar să irosească atât de mulţi bani, o atât de mare forţă de muncă, o atât de mare energie; din punct de vedere economic, a fost un dezastru. Dar şi adunarea lor neîncetată a fost totodată imposibilă economic. Cât de multe arme poţi strânge? Există o limită. Şi atunci când găseşti o cale mai eficientă de a ucide oameni, trebuie să scapi de cea veche. Astfel s-a ajuns la soluţia ca armele vechi să fie vândute ţărilor sărace.Cu cât citeşti mai mult, cu atât afli mai multe lucruri. Cu cât înveţi mai mult, cu atât vei avea mai multe locuri în care să mergi.De multe ori ne distrugem operele întorcându-ne la ele şi încercând să le perfecţionăm mereu. Eu le spun studenţilor: Un obicei este ceva ce poţi face fără să gândeşti - de aceea cei mai mulţi dintre noi avem atât de multe.