Castelul din Carpaţi datează din cel de-al XII-lea sau al XIII-lea secol. Pe vremea aceea, sub cârmuirea căpeteniilor sau voievozilor, mânăstiri, biserici, palate şi castele se fortificau cu tot atâta grijă ca târguşoarele sau satele. Boieri şi ţărani erau nevoiţi să se păzească de atacuri de tot felul. Împrejurarea asta explică de ce vechea zidărie a cetăţii, bastioanele şi donjonul îi dădeau înfăţişarea unei construcţii feudale, gata de apărare. Ce arhitect a ridicat-o pe podişul acela şi mai ales, la asemenea înălţime? Nu se ştie, iar îndrăzneţul artist a rămas necunoscut, de n-o fi cumva românul Manole, cel atât de falnic cântat de legendele valahe şi care a zidit la Curtea de Argeş vestitul palat al lui Radu Negru.


castelul-din-carpaţi-datează-din-cel-de-al-xii-lea-sau-al-xiii-lea-secol-pe-vremea-aceea-sub-cârmuirea-căpeteniilor-sau-voievozilor-mânăstiri
jules vernecasteluldincarpaţidateazăceldealxiileasaualxiiileasecolpevremeaaceeasubcârmuireacăpeteniilorvoievozilormânăstiribisericipalateşicastelesefortificaucutotatâtagrijăcatârguşoarelesateleboieriţăranieraunevoiţipăzeascădeatacurifelulÎmprejurareaastaexplicăvecheazidăriecetăţiibastioaneledonjonulîidădeauînfăţişareauneiconstrucţiifeudalegataapărarearhitectridicatopepodişulacelamaialesasemeneaînălţimenuştieiarîndrăzneţulartistrămasnecunoscutnoficumvaromânulmanoleatâtfalniccântatlegendelevalahecareziditcurteaargeşvestitulpalatluiradunegrucastelul dindin carpaţicarpaţi dateazădatează dindin celsau alpe vremeavremea aceeasub cârmuireacârmuirea căpeteniilorsau voievozilorpalate şişi castelecastele sese fortificaufortificau cucu tottot atâtaatâta grijăgrijă caca târguşoareletârguşoarele sausau sateleboieri şişi ţăraniţărani erauerau nevoiţinevoiţi săsă sese păzeascăpăzească dede atacuriatacuri dede tottot felulÎmprejurarea astaasta explicăexplică dede cece vecheavechea zidăriebastioanele şişi donjonuldonjonul îiîi dădeaudădeau înfăţişareaînfăţişarea uneiunei construcţiiconstrucţii feudalegata dede apărarece arhitectpe podişulpodişul acelaacela şişi maimai alesla asemeneaasemenea înălţimenu sese ştieiar îndrăzneţulîndrăzneţul artistrămas necunoscutfi cumvacumva românulromânul manolecel atâtatât dede falnicfalnic cântatcântat dede legendelelegendele valahevalahe şişi carezidit lala curteacurtea dede argeşargeş vestitulvestitul palatpalat alal luilui raduradu negrucastelul din carpaţidin carpaţi dateazăcarpaţi datează dindatează din celpe vremea aceeasub cârmuirea căpeteniilorcârmuirea căpeteniilor saucăpeteniilor sau voievozilorpalate şi casteleşi castele secastele se fortificause fortificau cufortificau cu totcu tot atâtatot atâta grijăatâta grijă cagrijă ca târguşoareleca târguşoarele sautârguşoarele sau sateleboieri şi ţăranişi ţărani erauţărani erau nevoiţierau nevoiţi sănevoiţi să sesă se păzeascăse păzească depăzească de atacuride atacuri deatacuri de totde tot felulÎmprejurarea asta explicăasta explică deexplică de cede ce vecheace vechea zidăriezidărie a cetăţiibastioanele şi donjonulşi donjonul îidonjonul îi dădeauîi dădeau înfăţişareadădeau înfăţişarea uneiînfăţişarea unei construcţiiunei construcţii feudalegata de apărarepe podişul acelapodişul acela şiacela şi maişi mai alesla asemenea înălţimenu se ştieiar îndrăzneţul artistartist a rămasa rămas necunoscutfi cumva românulcumva românul manolecel atât deatât de falnicde falnic cântatfalnic cântat decântat de legendelede legendele valahelegendele valahe şivalahe şi carecare a zidita zidit lazidit la curteala curtea decurtea de argeşde argeş vestitulargeş vestitul palatvestitul palat alpalat al luial lui radului radu negru