Casa avea subsol şi parter şi o fâşie de curte asfaltată cu poartă de fier împletit spre stradă, şi în fund cu grădiniţă. Zugrăvită de curând galben-cenuşiu, culoare despre care Rosmarin aflase de la un arhitect prieten că e mai durabilă şi rezistă bine la intemperii, se deosebea de celelalte clădiri din strada Transilvaniei prin faţada încărcată abundent cu ornamente de gips. Pe ferestrele subsolului, deopotrivă de late cu cele de la parter, dar numai pe jumătate de înalte şi aproape atingând nivelul trotuarului cu marginile de jos, trecătorii curioşi ar fi putut observa ce se petrece înlăuntru dacă doamna Rosmarin n-ar fi avut grijă să tapeteze geamurile interioare cu hârtie imitând sticla lăptoasă.


casa-avea-subsol-şi-parter-şi-o-fâşie-de-curte-asfaltată-cu-poartă-de-fier-împletit-spre-stradă-şi-în-fund-cu-grădiniţă-zugrăvită-de
liviu rebreanucasaaveasubsolşiparterfâşiedecurteasfaltatăcupoartăfierîmpletitsprestradăînfundgrădiniţăzugrăvităcurândgalbencenuşiuculoaredesprecarerosmarinaflaseunarhitectprietenmaidurabilărezistăbineintemperiisedeosebeacelelalteclădiridinstradatransilvanieiprinfaţadaîncărcatăabundentornamentegipspeferestrelesubsoluluideopotrivălateceleparterdarnumaipejumătateînalteaproapeatingândnivelultrotuaruluimarginilejostrecătoriicurioşiarfipututobservapetreceînlăuntrudacădoamnanaravutgrijătapetezegeamurileinterioarehârtieimitândsticlalăptoasăcasa aveaavea subsolsubsol şişi parterparter şio fâşiefâşie dede curtecurte asfaltatăasfaltată cucu poartăpoartă dede fierfier împletitîmpletit sprespre stradăîn fundfund cucu grădiniţăzugrăvită dede curândculoare despredespre carecare rosmarinrosmarin aflaseaflase dede lala unun arhitectarhitect prietenprieten căe maimai durabilădurabilă şişi rezistărezistă binebine lala intemperiise deosebeadeosebea dede celelaltecelelalte clădiriclădiri dindin stradastrada transilvanieitransilvaniei prinprin faţadafaţada încărcatăîncărcată abundentabundent cuornamente dede gipspe ferestreleferestrele subsoluluideopotrivă dede latelate cucu celecele dede lala parterdar numainumai pepe jumătatejumătate dede înalteînalte şişi aproapeaproape atingândatingând nivelulnivelul trotuaruluitrotuarului cucu marginilemarginile dede jostrecătorii curioşicurioşi arar fifi pututputut observaobserva cece sese petrecepetrece înlăuntruînlăuntru dacădacă doamnadoamna rosmarinfi avutavut grijăgrijă săsă tapetezetapeteze geamurilegeamurile interioareinterioare cucu hârtiehârtie imitândimitând sticlasticla lăptoasăcasa avea subsolavea subsol şisubsol şi parterşi parter şiparter şi oşi o fâşieo fâşie defâşie de curtede curte asfaltatăcurte asfaltată cuasfaltată cu poartăcu poartă depoartă de fierde fier împletitfier împletit spreîmpletit spre stradăşi în fundîn fund cufund cu grădiniţăzugrăvită de curândculoare despre caredespre care rosmarincare rosmarin aflaserosmarin aflase deaflase de lade la unla un arhitectun arhitect prietenarhitect prieten căprieten că ecă e maie mai durabilămai durabilă şidurabilă şi rezistăşi rezistă binerezistă bine labine la intemperiise deosebea dedeosebea de celelaltede celelalte clădiricelelalte clădiri dinclădiri din stradadin strada transilvanieistrada transilvaniei printransilvaniei prin faţadaprin faţada încărcatăfaţada încărcată abundentîncărcată abundent cuabundent cu ornamentecu ornamente deornamente de gipspe ferestrele subsoluluideopotrivă de latede late culate cu celecu cele decele de lade la parterdar numai penumai pe jumătatepe jumătate dejumătate de înaltede înalte şiînalte şi aproapeşi aproape atingândaproape atingând nivelulatingând nivelul trotuaruluinivelul trotuarului cutrotuarului cu marginilecu marginile demarginile de jostrecătorii curioşi arcurioşi ar fiar fi pututfi putut observaputut observa ceobserva ce sece se petrecese petrece înlăuntrupetrece înlăuntru dacăînlăuntru dacă doamnadacă doamna rosmarinfi avut grijăavut grijă săgrijă să tapetezesă tapeteze geamuriletapeteze geamurile interioaregeamurile interioare cuinterioare cu hârtiecu hârtie imitândhârtie imitând sticlaimitând sticla lăptoasă

Când omul e-n astfel de stări,Să descifreze, cu mult fler,Care din cele trei cărăriÎl va conduce spre parter. -Constantin Iuraşcu-Tataia
când-omul-e-n-astfel-de-stărisă-descifreze-cu-mult-flercare-din-cele-trei-cărăriÎl-va-conduce-spre-parter
Pentru stilul său cam platÎnţelegere vă cer:Şcoala-n care a-nvăţatN-a avut decât parter... -Sorin Pavel
pentru-stilul-său-cam-platÎnţelegere-vă-cerŞcoala-n-care-a-nvăţatn-a-avut-decât-parter
Ca ministru, bine spus,A ajuns destul de sus,Dar ca om de caracter,A rămas tot la parter. -Gheorghe Penciu
ca-ministru-bine-spusa-ajuns-destul-de-susdar-ca-om-de-caractera-rămas-tot-parter