Când zgomotul se termină, rămâne liniştea. Nu este necesar să te lupţi cu morile de zgomot pentru a păşi pe câmpia liniştii. Morile de zgomot există. Însă, lasă-le să existe. Nu te lupta cu ele. Astfel, prin acceptare şi compasiune, morile de zgomot se vor transforma din obstacole, în indicatoare către linişte.


când-zgomotul-se-termină-rămâne-liniştea-nu-este-necesar-să-te-lupţi-cu-morile-de-zgomot-pentru-a-păşi-pe-câmpia-liniştii-morile-de
cătălin maneacândzgomotulseterminărămânelinişteanuestenecesartelupţicumoriledezgomotpentrupăşipecâmpialiniştiimorileexistăÎnsălasăleexisteluptaeleastfelprinacceptareşicompasiunevortransformadinobstacoleînindicatoarecătreliniştecând zgomotulzgomotul sese terminărămâne linişteanu esteeste necesarnecesar săsă tete lupţilupţi cucu morilemorile dede zgomotzgomot pentrupăşi pepe câmpiacâmpia liniştiimorile dede zgomotzgomot existăsă existenu tete luptalupta cucu eleprin acceptareacceptare şişi compasiunemorile dede zgomotzgomot sese vortransforma dindin obstacoleîn indicatoareindicatoare cătrecătre liniştecând zgomotul sezgomotul se terminănu este necesareste necesar sănecesar să tesă te lupţite lupţi culupţi cu morilecu morile demorile de zgomotde zgomot pentrupentru a păşia păşi pepăşi pe câmpiape câmpia liniştiimorile de zgomotde zgomot existănu te luptate lupta culupta cu eleprin acceptare şiacceptare şi compasiunemorile de zgomotde zgomot sezgomot se vorse vor transformavor transforma dintransforma din obstacoleîn indicatoare cătreindicatoare către linişte

Auzind ce zgomot mareFaceţi întru consacrare,Ca şi Shakespeare pot să zic:Mult zgomot pentru... nimic!Dacă un zgomot îţi perturbă liniştea, înseamnă că liniştea ta este condiţionată de zgomote. Înainte de a percepe sunetul, scufundă-te în dimensiunea Liniştii în care a fost creat. Mergi dincolo de sunet şi percepe Liniştea din care se manifestă sunetul.Dacă te deranjează zgomotul exterior, înseamnă că încă mai există zgomot interior.Lipsa de pretenţii de la cei din jur, îţi va aduce linişte. Iar în spaţiul liniştii, vei ajunge să te cunoşti cu adevărat. Zgomotul provocat de pretenţii, te separă de oceanul liniştii. Renunţând la pretenţii, dizolvi zgomotul şi devii Una cu Liniştea.Lumea nu este decât zgomot, mult zgomot şi multă răzbunare, cu R mare, şi totuşi, mergem mai departe şi ne târâm cu ambiţie genunchii pe malul fără de sfârşit al propriilor noastre angoase, nelinişti, frustrări.Atât de bine ancorateSunt relele pe-acest pământ,Încât, de vrei să faci dreptate,Te lupţi cu morile de vânt.