Când m-am născut am ţipat dinăuntrul tăuŞi mi-am auzit ecoul la mine în pieptCiripind ca o pasăre ce-şi lua pentru prima dată zborul,Am tras aer în piept şi ţi-am simţit plămânii cum se dilată primindu-l,Am clipit şi tu mi-ai deschis ochii,Mi-am deschis braţele şi le-am simţit pe ale tale primindu-mă,M-am înecat în irişii tăi privindu-i pe ai mei în oglindă,Am tras aer în piept şi te-am simţit.Erai tu, eram eu, eram unul şi acelaşi,Două feţe ale aceleiaşi monede.Mi-am atins chipul şi parcă nu era al meuSau era al meu şi al altcuiva,Cuiva străin făcând parte din mine,Cuiva căruia i-am purtat cămaşa înainte ca prima ţesătură să-mi atingă pielea,Cuiva căruia i-am simţit gustul înainte să simt viaţa,Cuiva căruia i-am dus dorul înainte să-l fi cunoscut,Cuiva căruia i-am atins inima înainte să-i ating pielea,Cuiva al meu, cuiva străin, cuiva al meu.


când-m-am-născut-am-ţipat-dinăuntrul-tăuŞi-mi-am-auzit-ecoul-în-pieptciripind-ca-o-ăre-şi-lua-pentru-prima-dată-zborulam-tras-aer-în
denisa-maria iliecândmamnăscutamţipatdinăuntrultăuŞimiamauzitecoulînpieptciripindcapasăreceşiluapentruprimadatăzborulamtrasaerpieptşiţiamsimţitplămâniicumsedilatăprimindulamclipitmiaideschisochiimiambraţeleleampealetaleprimindumămamînecatirişiităiprivinduiaimeioglindăamteamsimţiteraieramunulacelaşidouăfeţeaceleiaşimonedemiamatinschipulparcănueraalmeusaumeualtcuivacuivastrăinfăcândpartedinminecuivacăruiaiampurtatcămaşaînainteţesăturăsămiatingăpieleacuivagustulsimtviaţacuivadusdorulsălficunoscutcuivainimasăiatingmeucuivastrăinmeunăscut amam ţipatţipat dinăuntruldinăuntrul tăuŞiauzit ecoulecoul laîn pieptciripindpieptciripind caca oo pasărelua pentrupentru primaprima datătras aeraer înîn pieptpiept şisimţit plămâniiplămânii cumcum sese dilatăclipit şideschis braţelebraţele şisimţit pepe aleale taleînecat înîn irişiiirişii tăipe aiai meimei întras aeraer înîn pieptpiept şieram eueram unulunul şifeţe aleale aceleiaşiatins chipulchipul şişi parcăparcă nunu eraera alal meusaumeusau eraera alal meumeu şişi alstrăin făcândfăcând parteparte dinpurtat cămaşacămaşa înainteînainte caca primaprima ţesăturăsimţit gustulgustul înainteînainte săsă simtdus doruldorul înainteatins inimainima înainteal meucuiva străincuiva alal meunăscut am ţipatam ţipat dinăuntrulţipat dinăuntrul tăuŞiauzit ecoul laecoul la minemine în pieptciripindîn pieptciripind capieptciripind ca oca o pasărelua pentru primapentru prima datătras aer înaer în pieptîn piept şisimţit plămânii cumplămânii cum secum se dilatăclipit şi tudeschis braţele şisimţit pe alepe ale taleînecat în irişiiîn irişii tăipe ai meiai mei întras aer înaer în pieptîn piept şieram unul şifeţe ale aceleiaşiatins chipul şichipul şi parcăşi parcă nuparcă nu eranu era alera al meusaual meusau erameusau era alera al meual meu şimeu şi alstrăin făcând partefăcând parte dinpurtat cămaşa înaintecămaşa înainte caînainte ca primaca prima ţesăturăsimţit gustul înaintegustul înainte săînainte să simtdus dorul înainteatins inima înaintecuiva al meu

Tom: Nu ai vrut să fii recunoscută drept iubita cuiva, iar acum eşti soţia cuiva?Nimic nu e mai uşor decât să cheltuiala banilor publici. Aceştia nu par să aparţină cuiva. Tentaţia este prea mare ca responsabilitatea lor să fie conferită cuiva.Timpul este cel mai preţios dar pe care-l poţi da cuiva, pentru că, dacă dai cuiva timpul tău, este o parte din viaţa ta pe care nu o mai recapeţi niciodată.Când aţi atins inima cuiva, obţineţi de la el tot ce vă doriţi.N-am nici un drept să spun sau să fac ceva care să înrăutăţească imaginea cuiva despre sine însuţi. Nu contează ce cred eu despre el, ci ce crede el despre sine însuşi. E o crimă să ştirbeşti demnitatea proprie a cuiva.Dr. Derek Sheperd: Addison m-a sărutat. Meredith m-a sărutat. Soţia şi iubita m-au sărutat în aceeaşi zi. Dr. Miranda Bailey: Făt-frumos, du-te şi spune-i cuiva căruia îi pasă.