Bine ar fi ca omul modern să-şi picteze sufletul aşa cum îşi artificializează chipul, adică să îşi rimeleze mila, să îşi rujeze generozitatea, să îşi coafeze decenţa!


bine-ar-fi-ca-omul-modern-să-şi-picteze-sufletul-aşa-cum-îşi-artificializează-chipul-adică-să-îşi-rimeleze-mila-să-îşi-rujeze
elena stanbinearficaomulmodernsăşipictezesufletulaşacumîşiartificializeazăchipuladicărimelezemilarujezegenerozitateacoafezedecenţabine arar fifi caca omulomul modernpicteze sufletulsufletul aşaaşa cumcum îşiîşi artificializeazăartificializează chipuladică săîşi rimelezerimeleze milaîşi rujezerujeze generozitateaîşi coafezecoafeze decenţabine ar fiar fi cafi ca omulca omul modernpicteze sufletul aşasufletul aşa cumaşa cum îşicum îşi artificializeazăîşi artificializează chipuladică să îşisă îşi rimelezeîşi rimeleze milasă îşi rujezeîşi rujeze generozitateasă îşi coafezeîşi coafeze decenţa

Bărbaţii îşi dezvăluie sufletul pe zone succesive, bine separate, aşa cum femeile îşi dezvăluie corpul.Femeia care se gândeşte că îşi poate alege feminitatea se joacă cu ea însăşi la fel cum beţivul se joacă cu vinul. Ei bine, ea o caută, îşi doreşte să nu mai existe, vrea să îşi petreacă viaţa într-o fraudă, să îşi fabrice o identitate nouă şi falsă, falsificându-şi astfel egalitatea cu bărbatul.Omul îşi ia licenţa ca să termine cu studiile, tot aşa cum primeşte prima împărtăşanie pentru a termina cu credinţa, tot aşa cum îşi ia nevastă ca să termine cu dragostea.O femeie îşi poate conduce propria afacere cu aceeaşi tenacitate şi înţelepciune cu care îşi conduce propriul destin! Îşi construieşte echipa cu care lucrează aşa cum îşi construieşte propria familie. Nu poţi face lucruri de calitate dacă tu Omul cu adevărat înţelept, care îşi utilizează şi îşi valorifică forţele şi darurile cu care a fost înzestrat, este acela în fapta căruia universul necuprins îşi deschide tainele comorii.Omul moral îşi iubeşte sufletul, cel obişnuit îşi iubeşte averea.