Bărbaţii îşi vor îndrepta pieptul înspre femeia de care se simt atraşi, chiar dacă au o conversaţie cu altă persoană. Semnul este valabil şi la femei, aşa că îţi poţi studia concurenţa observând ce femeie îşi ţine bustul îndreptat înspre


bărbaţii-îşi-vor-îndrepta-pieptul-înspre-femeia-de-care-se-simt-atraşi-chiar-dacă-o-conversaţie-cu-altă-persoană-semnul-este-valabil-şi
janine driverbărbaţiiîşivorîndreptapieptulînsprefemeiadecaresesimtatraşichiardacăconversaţiecualtăpersoanăsemnulestevalabilşifemeiaşaîţipoţistudiaconcurenţaobservândfemeieţinebustulîndreptatpradabărbaţii îşiîşi vorîndrepta pieptulpieptul înspreînspre femeiafemeia dede carecare sese simtsimt atraşichiar dacădacă auo conversaţieconversaţie cucu altăaltă persoanăsemnul esteeste valabilvalabil şila femeiaşa căîţi poţipoţi studiastudia concurenţaconcurenţa observândobservând cece femeiefemeie îşiîşi ţineţine bustulbustul îndreptatîndreptat însprebărbaţii îşi vorîşi vor îndreptavor îndrepta pieptulîndrepta pieptul însprepieptul înspre femeiaînspre femeia defemeia de carede care secare se simtse simt atraşichiar dacă audacă au oau o conversaţieo conversaţie cuconversaţie cu altăcu altă persoanăsemnul este valabileste valabil şivalabil şi laşi la femeiaşa că îţică îţi poţiîţi poţi studiapoţi studia concurenţastudia concurenţa observândconcurenţa observând ceobservând ce femeiece femeie îşifemeie îşi ţineîşi ţine bustulţine bustul îndreptatbustul îndreptat înspre

Istoria este în mişcare şi se va îndrepta fie înspre speranţă, fie înspre tragedie.Bărbaţii se simt atraşi de femeile care au încredere în ele, care sunt conştiente de faptul că arată bine şi nu îşi petrec timpul plângându-se pentru fiecare Bărbaţii se simt mult mai atraşi de o femeie dacă au sentimentul că îi fură acesteia din timpul pe care l-ar fi putut petrece făcând altceva.O fată care are un profil frumos nu poate să transmită accidental un mesaj greşit cu el. Dar bărbaţii îţi vor studia atent ochii şi-şi vor imagina că transmiţi mesaje cu ei, chiar şi când nu o faci.O femeie îşi poate conduce propria afacere cu aceeaşi tenacitate şi înţelepciune cu care îşi conduce propriul destin! Îşi construieşte echipa cu care lucrează aşa cum îşi construieşte propria familie. Nu poţi face lucruri de calitate dacă tu Un adevărat învăţător te îndrumă înspre înăuntrul tău, acolo unde îţi primeşti îndrumarea şi nu înspre afară. Asta, deoarece nu găseşti niciodată îndrumare cu ajutorul concepţiilor şi opiniilor celorlalţi.