Astăzi, suntem ultimii pe pământ, care decidem pentru ziua de mâine, cum va arăta ea, pentru ca mâine, alţi să decidă în locul nostru. Suntem piatra de hotar a orizontului lumii, vinovaţi de felul cum el va arăta pentru generaţiile următoare.


astăzi-suntem-ultimii-pe-pământ-care-decidem-pentru-ziua-de-mâine-cum-va-ară-ea-pentru-ca-mâine-alţi-să-decidă-în-locul-nostru-suntem
marius torokastăzisuntemultimiipepământcaredecidempentruziuademâinecumvaarătaeacaalţidecidăînloculnostrusuntempiatrahotarorizontuluilumiivinovaţifelulelgeneraţiileurmătoaresuntem ultimiiultimii pepe pământcare decidemdecidem pentrupentru ziuaziua dede mâinecum vava arătaarăta eapentru caca mâinealţi săsă decidădecidă înîn locullocul nostrusuntem piatrapiatra dede hotarorizontului lumiivinovaţi dede felulfelul cumcum elel vava arătaarăta pentrupentru generaţiilegeneraţiile următoaresuntem ultimii peultimii pe pământcare decidem pentrudecidem pentru ziuapentru ziua deziua de mâinecum va arătava arăta eapentru ca mâinealţi să decidăsă decidă îndecidă în loculîn locul nostrusuntem piatra depiatra de hotarhotar a orizontuluia orizontului lumiivinovaţi de felulde felul cumfelul cum elcum el vael va arătava arăta pentruarăta pentru generaţiilepentru generaţiile următoare

Cum îmi voi trăi ziua de astăzi, pentru a realiza fundaţia pentru ziua de mâine căreia mă dedic?Educaţia este paşaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparţine celor care se pregătesc pentru ea de astăzi.O, monumente glorioase, subterane istorice şi măguri misterioase ale României! Deşi nimenea din noi, care ne pretindem astăzi arheologi, nu ne pricepem cum să vă scăpăm din întunericul în care zăceţi de zecimi de secole, deşi năravul nostru este de a râde unul de altul, deşi ne place numai parada de vorbe publicate prin foi; dar mâine poate veni ziua în care tinerimea studioasă, păşind după descoperirile noastre, vă va scoate din întunericul pământului României şi vă vor arăta naţiunilor luminate, care sunt atât de zeloase pentru monumentele patriei şi ale străbunilor lor.Am putea spune că toţi suntem vinovaţi pentru tot şi pentru toate câte s-au întâmplat în regimul comunist. Să privim adevărul în faţă şi să ne socotim toţi vinovaţi, iar dacă suntem toţi vinovaţi, cine să ne ierte dacă nu chiar noi înşine?Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să acumuleze lucruri pentru ziua de mâine, ci să împărtăşească fără discriminare, cu scandaloasa şi sfânta încredere că Dumnezeu va oferi pentru ziua de mâine. De aceea nu trebuie să depozităm lucrurile în hambare, mai ales dacă există cineva care are nevoie.Cum aş putea să mă confund cu acei pentru care chiar şi ziua de azi are urechi? Numai mâine - ziua îmi aparţine. Unii se nasc după moarte.