Aruncă mânuşa. Stimulează competiţia, deşteaptă o nobilă emulaţie. Oamenii de succes iubesc jocul, şansa la exprimare de sine, la a-şi dovedi valoarea, de a se autodepăşi, de a câştiga.


aruncă-mânuşa-stimulează-competiţia-deşteaptă-o-nobilă-emulaţie-oamenii-de-succes-iubesc-jocul-şansa-exprimare-de-sine-a-şi-dovedi
dale carnegiearuncămânuşastimuleazăcompetiţiadeşteaptănobilăemulaţieoameniidesuccesiubescjoculşansaexprimaresineaşidovedivaloareaseautodepăşicâştigaaruncă mânuşastimulează competiţiadeşteaptă oo nobilănobilă emulaţieoamenii dede successucces iubesciubesc joculşansa lala exprimareexprimare dede sinedovedi valoarease autodepăşideşteaptă o nobilăo nobilă emulaţieoamenii de succesde succes iubescsucces iubesc joculşansa la exprimarela exprimare deexprimare de sinede a sea se autodepăşide a câştiga

În jocul banilor oamenii bogaţi acţionează pentru a câştiga. În jocul banilor oamenii săraci acţionează pentru a nu pierde.Oamenii iubesc ridicolul ce se aruncă cu artă asupra calităţilor eminente care-i ofensează.Oamenii de succes fac bani. Şi nu se întâmplă aşa pentru că oamenii care fac bani devin de succes ci, pentru că oamenii de succes atrag banii. Ei sunt de succes în tot ceea ce fac.Toţi iubesc succesul, dar urăsc oamenii de succes.Omul este singura fiinţă care are ambiţia de a se autodepăşi pe sine şi care visează la imposibil.Este natura noastră: fiinţele umane iubesc succesul, dar îi urăsc pe oamenii de succes.