Arta începe acolo unde se termină tehnica. Vocea se termină unde nu e tehnică.


arta-începe-acolo-unde-se-termină-tehnica-vocea-se-termină-unde-nu-e-tehnică
ozana barabanceaartaîncepeacoloundeseterminătehnicavoceanutehnicăarta începeîncepe acoloacolo undeunde sese terminătermină tehnicavocea sese terminătermină undeunde nunu ee tehnicăarta începe acoloîncepe acolo undeacolo unde seunde se terminăse termină tehnicavocea se terminăse termină undetermină unde nuunde nu enu e tehnicăarta începe acolo undeîncepe acolo unde seacolo unde se terminăunde se termină tehnicavocea se termină undese termină unde nutermină unde nu eunde nu e tehnicăarta începe acolo unde seîncepe acolo unde se terminăacolo unde se termină tehnicavocea se termină unde nuse termină unde nu etermină unde nu e tehnică

Aşa cum culorile dintr-un curcubeu sunt astfel conectate între ele încât este imposibil să precizezi unde se termină una şi unde începe alta, la fel, noi nu putem sesiza unde se termină un Nu spuneunde se termină ziuaunde începe noapteanu folosi cuvinte vane cuvinte lumeştinu spuneunde începe pământulunde se termină cerulnu spune până unde eşti tunu spune de unde începe Dumnezeunu rosti vorbe deşarteeliberează-te de vanitatea goală a vorbiriicugetă în linişte profundădesăvârşităpână când atingi gloria de a fităcut – fără gânduri.Muzica începe acolo unde se termină cuvintele.Avariţia începe acolo unde se termină sărăcia.Acolo unde se termină mizeria, începe huzurul.Arhitectura începe acolo unde se termină ingineria.