Animalele pe care le mănânci nu sunt cele care devorează pe altele; nu mănânci animale carnivore, ci le iei drept model. Îţi este foame numai de fiinţe dulci şi blânde care nu fac rău nimănui, care te urmează şi care te servesc şi care sunt devorate de tine ca o recompensă pentru serviciul lor.


animalele-pe-care-mănânci-nu-sunt-cele-care-devorează-pe-altele-nu-mănânci-animale-carnivore-iei-drept-model-Îţi-este-foame-numai-de
jean-jacques rousseauanimalelepecaremănâncinusuntceledevoreazăalteleanimalecarnivoreieidreptmodelÎţiestefoamenumaidefiinţedulcişiblândefacrăunimănuiteurmeazăservescdevoratetinecarecompensăpentruserviciulloranimalele pepe carecare lele mănâncimănânci nunu suntsunt celecele carecare devoreazădevorează pepe altelenu mănâncimănânci animaleanimale carnivorele ieiiei dreptdrept modelÎţi esteeste foamefoame numainumai dede fiinţefiinţe dulcidulci şişi blândeblânde carecare nunu facfac răurău nimănuicare tete urmeazăurmează şişi carecare tete servescservesc şişi carecare suntsunt devoratedevorate dede tinetine caca oo recompensărecompensă pentrupentru serviciulserviciul loranimalele pe carepe care lecare le mănâncile mănânci numănânci nu suntnu sunt celesunt cele carecele care devoreazăcare devorează pedevorează pe altelenu mănânci animalemănânci animale carnivoreci le ieile iei dreptiei drept modelÎţi este foameeste foame numaifoame numai denumai de fiinţede fiinţe dulcifiinţe dulci şidulci şi blândeşi blânde careblânde care nucare nu facnu fac răufac rău nimănuicare te urmeazăte urmează şiurmează şi careşi care tecare te servescte servesc şiservesc şi careşi care suntcare sunt devoratesunt devorate dedevorate de tinede tine catine ca oca o recompensăo recompensă pentrurecompensă pentru serviciulpentru serviciul lor

Actoria o meserie care, spre deosebire de altele, are recompensă pe loc şi nu mă refer numai la aplauzele de la sfârşit, mă refer la ochii ăia care se uită la tine, eventual plâng cu tine, la oamenii care respiră cu tine. Asta e o plată pe care tu o iei pe loc pentru ceea ce faci şi cu care te încarci de o bucurie comparabilă cu un drog.Fiinţele umane nu sunt carnivore în mod natural. Atunci cînd ucidem animale pentru a le mânca, ele sunt, de fapt, cele care în final ne ucid pe noi, deoarece carnea lor, care conţine colesterol şi grăsimi saturate, nu a fost niciodată gândită pentru a fi consumată de fiinţele umane-care sunt ierbivore prin natura lor.Dacă lumea este o grădină, animalele sunt animale, oamenii... ce sunt? Nişte simple fiinţe care încearcă să lase uscată grădina în care ploile sunt esenţiale.Pentru animale, universul a fost clar împărţit în lucruri (a) cu care să te împerechezi, (b) pe care să le mănânci, (c) de care să fugi, şi (d) pietre.Adevăratele întrebări sunt cele care îti pătrund mintea fie că-ţi place, fie că nu, cele care o fac să vibreze, cele cu care te pui de acord numai pentru a descoperi că sunt acolo. Adevăratele întrebări refuză să fie împăcate. Apar în viaţa ta exact atunci când li se pare lor că e mai important să stea deoparte. Sunt întrebarile cele mai des adresate si care primesc cele mai nepotrivite răspunsuri, cele care-şi dezvăluie natura usor, fără tragere de inima si de cele mai multe ori împotriva voinţei tale.Sunt oameni care, deşi te însoţesc, nu înseamnă că îţi sunt alături. Sunt oameni care, deşi îţi sunt alături, nu înseamnă că sunteţi împreună. Sunt oameni care, deşi te aud, nu te ascultă. Sunt oameni care, deşi te ascultă, nu te înţeleg şi nu le pasă. Sunt oameni care, deşi te privesc nu te văd. Sunt oameni care deşi de văd, nu te cunosc. Sunt oameni care, deşi îţi sunt alături, sunt foarte departe de tine... Sunt oameni care, deşi te mângâie şi te îmbrăţişează, nu te iubesc. Sunt oameni care, deşi te însoţesc pe drumul tău şi îţi fac promisiuni, într-o zi vor coti brusc pe alte drumuri...