Amorul nu este entuziasm estetic şi moral. Sublimităţile astea clorotice n-ar putea explica tirania şi demenţa lui. El este cu totul altceva. Este faptul fundamental al existenţei, voinţa de a trăi, sau, mai bine, de a nu muri (ceea ce, deşi pare acelaşi lucru, e cu totul altceva).


amorul-nu-este-entuziasm-estetic-şi-moral-sublimităţile-astea-clorotice-n-ar-putea-explica-tirania-şi-demenţa-lui-el-este-cu-totul-altceva
garabet ibrăileanuamorulnuesteentuziasmesteticşimoralsublimităţileasteacloroticenarputeaexplicatiraniademenţaluielcutotulaltcevaestefaptulfundamentalalexistenţeivoinţadetrăisaumaibinemuriceeadeşipareacelaşilucrualtcevaamorul nunu esteeste entuziasmentuziasm esteticestetic şişi moralsublimităţile asteaastea cloroticeputea explicaexplica tiraniatirania şişi demenţademenţa luiel esteeste cucu totultotul altcevaeste faptulfaptul fundamentalfundamental alal existenţeivoinţa demai binenu murimuri (ceea(ceea cedeşi parepare acelaşiacelaşi lucrue cucu totultotul altceva)amorul nu estenu este entuziasmeste entuziasm esteticentuziasm estetic şiestetic şi moralsublimităţile astea cloroticeputea explica tiraniaexplica tirania şitirania şi demenţaşi demenţa luiel este cueste cu totulcu totul altcevaeste faptul fundamentalfaptul fundamental alfundamental al existenţeide a trăide a nua nu murinu muri (ceeamuri (ceea cedeşi pare acelaşipare acelaşi lucrue cu totulcu totul altceva)

Voinţa individului nu este altceva decât sinele său propriu-zis, adevăratul miez al fiinţei sale;tot ea constituie fundamentul conştiinţei lui ca un substratum imuabil şi prezent întotdeauna, de care nu s-ar putea desprinde. Asta pentru că el însuşi este aşa cum voieşte, şi voieşte aşa cum este. Prin urmare atunci când e întrebat dacă ar putea voi altceva decât voieşte, de fapt e întrebat dacă ar putea fi altfel decât este, lucru pe care nu-l cunoaşte.Nimic din ceea ce trăieşti nu este rezultatul unei coincidenţe. Totul este în legătură cu Totul. Totul este interconectat. Totul este Acelaşi.Ştiinţa este ceea ce înţelegem destul de bine pentru a explica unui calculator; arta este orice altceva.Ne oferim zi de zi iluzia că totul este bine, iar tot ceea ce facem este să devenim din ce în ce mai bogaţi. Însă efectele acestor acţiuni le vor suferi copiii şi nepoţii noştri... totul în numele ştiinţei. Deşi pare radicală, o măsură necesară o reprezintă atenuarea dezvoltării industriei şi a economiei. Mediul este cel pentru care trebuie să luptăm indiferent de costuri.Ce putem face în faţa morţii?... Putem simţi mai întâi dorinţa de a mai trăi, de-a ne revolta, de-a lupta cu toată forţa de care suntem capabili, până ce obosim. Apoi, după ce am obosit, începe să ne încerce îndoiala. Oare chiar aici şi acum este sfârşitul? ne întrebăm, deşi ştim cu siguranţă că aşa este şi tot trupul nostru şi ce este dincolo de el ne spune acest lucru. Însă ne îndoim pentru că altceva nu ne-a mai rămas, decât acea brumă de speranţă că totul e un vis urât.Filmul are viaţa lui. Avantajul faţă de un spectacol de teatru este că el există undeva, fixat pe un material, şi când am chef mă pot întoarce la el şi mă pot uita. Un spectacol de teatru filmat e cu totul altceva, deşi e mai bine decât nimic.