Am observat că în zilele cele mai obide şi amărăciunii pe care mi le aducea viaţa, în zilele grele, pe care ea mi le-a dăruit din belşug, tocmai în zilele acelea se deşteaptă în mine cu mai multă dârzenie, perseverenţa în realizarea ţelului. Aceasta o datorez cărţilor care ne înfăţişează toate chinurile şi torturile sufletului avântat al omului...


am-observat-că-în-zilele-cele-mai-obide-şi-amărăciunii-pe-care-mi-aducea-viaţa-în-zilele-grele-pe-care-ea-mi-a-dăruit-din-belşug-tocmai-în
maxim gorkiamobservatînzilelecelemaiobideşiamărăciuniipecaremiaduceaviaţagreleealeadăruitdinbelşugtocmaiaceleasedeşteaptăcumultădârzenieperseverenţarealizareaţeluluiaceastadatorezcărţilorneînfăţişeazătoatechinuriletorturilesufletuluiavântatalomuluiam observatobservat căîn zilelezilele celecele maimai obideobide şişi amărăciuniiamărăciunii pepe carecare mimi lele aduceaaducea viaţaîn zilelezilele grelepe carecare eaea midăruit dindin belşugtocmai înîn zilelezilele aceleaacelea sese deşteaptădeşteaptă înmine cucu maimai multămultă dârzenieperseverenţa înîn realizarearealizarea ţeluluiaceasta oo datorezdatorez cărţilorcare nene înfăţişeazăînfăţişează toatetoate chinurilechinurile şişi torturiletorturile sufletuluisufletului avântatavântat alal omuluiam observat căobservat că încă în zileleîn zilele celezilele cele maicele mai obidemai obide şiobide şi amărăciuniişi amărăciunii peamărăciunii pe carepe care micare mi lemi le aduceale aducea viaţaîn zilele grelepe care eacare ea midăruit din belşugtocmai în zileleîn zilele aceleazilele acelea seacelea se deşteaptăse deşteaptă îndeşteaptă în mineîn mine cumine cu maicu mai multămai multă dârzenieperseverenţa în realizareaîn realizarea ţeluluiaceasta o datorezo datorez cărţilordatorez cărţilor carecărţilor care necare ne înfăţişeazăne înfăţişează toateînfăţişează toate chinuriletoate chinurile şichinurile şi torturileşi torturile sufletuluitorturile sufletului avântatsufletului avântat alavântat al omului

Întreaga ştiinţă nu este altceva decât o rafinare a gândirii de toate zilele. Ca urmare, gândirea critică a fizicianului nu se poate limita la examinarea conceptelor din propriul său domeniu special, ci trebuie să se oprească şi asupra gândirii de toate zilele, care este mult mai greu de analizat.Biruieşte în cele din urmă acela care are tăria de a se lăsa învins în viaţa de toate zilele.Fie ce o fi, orele trec chiar şi în zilele cele mai grele.Toate zilele sunt nopţi până te văd, iar nopţile strălucesc ca zilele când te visez.Toate zilele-ţi vin înainte cu daruri, pe care de cele mai multe ori nu ştii să le culegi.Toate zilele-ţi vin înainte cu daruri pe care de cele mai multe ori nu ştii să le culegi.