Ajuns în prag, numai săracul speră ca pe uşa morţii să intre doar el.


ajuns-în-prag-numai-săracul-speră-ca-pe-uşa-morţii-să-intre-doar-el
george geafirajunsînpragnumaisăraculsperăcapeuşamorţiiintredoarelajuns înîn pragnumai săraculsăracul sperăsperă caca pepe uşauşa morţiimorţii săsă intreintre doardoar elajuns în pragnumai săracul sperăsăracul speră casperă ca peca pe uşape uşa morţiiuşa morţii sămorţii să intresă intre doarintre doar elnumai săracul speră casăracul speră ca pesperă ca pe uşaca pe uşa morţiipe uşa morţii săuşa morţii să intremorţii să intre doarsă intre doar elnumai săracul speră ca pesăracul speră ca pe uşasperă ca pe uşa morţiica pe uşa morţii săpe uşa morţii să intreuşa morţii să intre doarmorţii să intre doar el

Am fost sărac. Am avut o şansă extraordinară şi am înţeles că numai prin muncă pot schimba ceva în viaţa mea. Mi-am dorit, şi am reuşit, când am ajuns la rândul meu cap de familie, să le pot să ofer copiilor mei ceea ce n-a putut săracul tata să îmi dea. Deşi el, săracul, mi-a oferit tot ce-am vrut.Încearcă prin semnăturăSă intre în literatură,Dar cu ceea ce înşirăA ajuns doar... în satiră.Cel mai mare păcat pe care o fiinţă poate să-l facă este să se considere un păcătos. Pentru că doar gândind astfel, deschizi uşa şi inviţi păcatul să intre în mintea ta.Cel mai mare păcat pe care o fiinţă poate să-l facă este să se considere un păcătos. Pentru că doar gândind aşa, deschizi uşa şi inviţi păcatul să intre în mintea ta.Săracul păru a se mângâia oarecum; dară numai inima lui ştia. Nu voia, vezi, să-şi mai mâhnească şi copiii. În dimineaţa când fu a se înfăţişa la boierul ca să-i ghicească întrebările, fie-sa îi spuse ca ce să răspunză. Săracul se arăta a fi mulţumit, dară se îndoia. Se înfăţişă înaintea boierului. Bogătaşul, mândru şi cu pieptul deschis; săracul umilit şi strâns la piept de sta să-i crape sumanul cel zdrenţuit de pe dânsul.În ceasul morţii, bogatul nu are bani şi săracul nu are datorii.