Ah, aş vrea să mă războiesc cu socitetatea aceasta, şi să-i înnoiesc legile şi obiceiurile, să i le sfărâm! Oare nu m-a rănit ea în toate gândurile, în toate fibrele, în toate sentimentele, în toate dorurile, în toate speranţele, în viitorul, în prezentul, în trecutul meu?


ah-aş-vrea-să-mă-războiesc-cu-socitetatea-aceasta-şi-să-i-înnoiesc-legile-şi-obiceiurile-să-i-sfărâm-oare-nu-m-a-rănit-ea-în-toate
balzacahvrearăzboiesccusocitetateaaceastaşisăiînnoiesclegileobiceiurilesfărâmoarenurăniteaîntoategândurilefibrelesentimenteledorurilesperanţeleviitorulprezentultrecutulmeuaş vreavrea sămă războiescrăzboiesc cucu socitetateasocitetatea aceastaînnoiesc legilelegile şişi obiceiurilele sfărâmoare nurănit eaea înîn toatetoate gândurileîn toatetoate fibreleîn toatetoate sentimenteleîn toatetoate dorurileîn toatetoate speranţeleîn viitorulîn prezentulîn trecutultrecutul meuaş vrea săvrea să măsă mă războiescmă războiesc curăzboiesc cu socitetateacu socitetatea aceastaînnoiesc legile şilegile şi obiceiurilei le sfărâmrănit ea înea în toateîn toate gândurileîn toate fibreleîn toate sentimenteleîn toate dorurileîn toate speranţeleîn trecutul meu

În timpul care Trecutul meu, prezentul meu, viitorul meu, toate trăiesc într-o singură persoană, care e în acelaşi timp actriţă, femeie, mamă, copil.Ceea ce compunem, nu este altceva decât omul cu toate sentimentele, toate gândurile, bucuriile şi durerile sale.Sunt vesel de toate izbucnirile vieţii, de toate luminile cerului, de toate slăbiciunile primăverii. Sunt trist de toate amurgurile şi toate nostalgiile. Sunt puternic de toate dezlănţuirile furtunii, de toată nepăsarea sfârşitului. Sunt slab de toate amăgirile şi toate înduioşările. Sunt bun ca privirea unui copil îngenuncheat spre rugăciune. Sunt crud ca răzvrătirea unui nedreptăţit: sunt om.Trecutul e o taină, prezentul un secret, viitorul o enigmă şi toate acestea rămân înlănţuite.Când iubeşti pe cineva, îl iei în întregime, cu toate legăturile, cu toate obligaţiile lui. Îi iei povestea, trecutul şi prezentul. Iei totul sau nimic.