Acest silex e silex: un punct final;nici suspine, nici remuşcări.Acest mugur e mugurpe platan, pe arţar:simplu ca bună seara.Aceasta mare e udăşi melodioasă:o auziţi?Acest cal este cal,în grajd, pe colină:îl puteţi mângâia.Acest azur e azur,foarte înalt, foarte albastru,nici o filosofie.Eu sunt aici ca să v-o spunîn felul meu,înainte de a pieri împreună cu verbele mele.Sunt folositor sau de prisosca fluviul sau ca roua:singura mea slujbă, singurul meu rost.


acest-silex-e-silex-un-punct-finalnici-suspine-nici-remuşcăriacest-mugur-e-mugurpe-platan-pe-arţarsimplu-ca-bună-searaaceasta-mare-e-udăşi
alain bosquetacestsilexsilexunpunctfinalnicisuspineniciremuşcăriacestmugurmugurpeplatanpearţarsimplucabunăsearaaceastamareudăşimelodioasăoauziţiacestcalestecalîngrajdcolinăîlputeţimângâiaacestazurazurfoarteînaltfoartealbastrunicifilosofieeusuntaicivospunînfelulmeuînaintedepieriîmpreunăcuverbelemelesuntfolositorsauprisoscafluviulrouasingurameaslujbăsingurulmeurostacest silexsilex ee silexun punctmugur ee mugurpemugurpe platanca bunămare ee udăşical esteazur esunt aiciaici caca săspunîn felulpieri împreunăîmpreună cucu verbelesau dede prisoscaprisosca fluviulfluviul sausau camea slujbăsingurul meumeu rostacest silex esilex e silexmugur e mugurpee mugurpe platanmare e udăşisunt aici caaici ca săde a pieria pieri împreunăpieri împreună cuîmpreună cu verbelefolositor sau desau de prisoscade prisosca fluviulprisosca fluviul saufluviul sau casingurul meu rost

Pământul este o scenă foarte mică într-o vastă arenă cosmică. Gândiţi-vă la râurile de sânge vărsate de toţi acei generali şi împăraţi astfel ca în glorie şi triumf ei să poată deveni stăpânii momentani a unei fracţiuni de punct. Gândiţi-vă la cruzimile fără sfârşit aplicate de locuitorii unui colţ al punctului asupra locuitorilor destul de greu de observat al unui alt colţ al punctului. Cât de frecvente neînţelegerile lor, cât de dornici sunt să se omoare unul pe altul, cât de arzătoare este ura lor. Postura noastră, auto-importanţa imaginară pe care ne-o dăm, iluzia că avem o poziţie privilegiată în univers, sunt contestate de acest punct de lumină palidă. Planeta noastră este doar un fir de praf singuratic în marele întuneric cosmic care ne învăluie. În anonimatul nostru - în toată această imensitate - nu există nici un indiciu că ajutorul va veni din altă parte, pentru a ne salva, de noi înşine. Acest lucru rămâne la latitudinea noastră. Se spune că astronomia te umple de umilinţă, şi, eu aş mai adăuga, că este o experienţă care construieşte caracterul. În opinia mea, probabil nu există nici o demonstraţie mai bună a nebuniei, îngâmfării umane decât această imagine îndepărtată a lumii noastre mici. Pentru mine, aceasta subliniază, responsabilitatea noastră de a ne comporta unii cu alţii cu mai multă amabilitate şi compasiune şi să păstrăm şi să preţuim acest palid punct albastru, singura casă pe care noi am cunoscut-o vreodată. -Carl Sagan
pământul-este-o-scenă-foarte-mică-într-o-vastă-arenă-cosmică-gândiţi-vă-râurile-de-sânge-vărsate-de-toţi-acei-generali-şi

Pământul este o scenă foarte mică într-o vastă arenă cosmică. Gândiţi-vă la râurile de sânge vărsate de toţi acei generali şi împăraţi astfel ca în glorie şi triumf ei să poată deveni stăpânii momentani a unei fracţiuni de punct. Gândiţi-vă la cruzimile fără sfârşit aplicate de locuitorii unui colţ al punctului asupra locuitorilor destul de greu de observat al unui alt colţ al punctului. Cât de frecvente neînţelegerile lor, cât de dornici sunt să se omoare unul pe altul, cât de arzătoare este ura lor. Postura noastră, auto-importanţa imaginară pe care ne-o dăm, iluzia că avem o poziţie privilegiată în univers, sunt contestate de acest punct de lumină palidă. Planeta noastră este doar un fir de praf singuratic în marele întuneric cosmic care ne învăluie. În anonimatul nostru - în toată această imensitate - nu există nici un indiciu că ajutorul va veni din altă parte, pentru a ne salva, de noi înşine. Acest lucru rămâne la latitudinea noastră. Se spune că astronomia te umple de umilinţă, şi, eu aş mai adăuga, că este o experienţă care construieşte caracterul. În opinia mea, probabil nu există nici o demonstraţie mai bună a nebuniei, îngâmfării umane decât această imagine îndepărtată a lumii noastre mici. Pentru mine, aceasta subliniază, responsabilitatea noastră de a ne comporta unii cu alţii cu mai multă amabilitate şi compasiune şi să păstrăm şi să preţuim acest palid punct albastru, singura casă pe care noi am cunoscut-o vreodată. -Carl Sagan