A vedea umilinţaPe această fiinţă.A vedea fericirePe această iubire.A vedea iertarePe această disperare.A vedea un talentatPe acest om minunat.A vedea un cuvântPe acest mormânt.A vedea un păzitorPe acest popor.A vedea un zborPe acest nor.


a-vedea-umilinţape-această-fiinţăa-vedea-fericirepe-această-iubirea-vedea-iertarepe-această-disperarea-vedea-un-talentatpe-acest-om-minunata
luciana manolevedeaumilinţapeaceastăfiinţăafericirepeiubireaiertarepedisperareauntalentatpeacestomminunatacuvântpemormântapăzitorpepoporazborpenorvedea umilinţapeumilinţape aceastăvedea fericirepefericirepe aceastăvedea iertarepeiertarepe aceastăvedea unun talentatpetalentatpe acestacest omvedea unun cuvântpecuvântpe acestvedea unun păzitorpepăzitorpe acestvedea unun zborpezborpe acestacest nora vedea umilinţapevedea umilinţape aceastăvedea fericirepe aceastăvedea iertarepe aceastăvedea un talentatpeun talentatpe acesttalentatpe acest omvedea un cuvântpeun cuvântpe acestvedea un păzitorpeun păzitorpe acestvedea un zborpeun zborpe acestzborpe acest nor

Din rachetă putem vedea sfera mare a planetei într-o fază sau alta a Lunii. Putem vedea cum se roteşte sfera, şi modul în care, în termen de câteva ore, îşi arată succesiv toate laturile sale, iar timp de câteva minute vom observa mai multe puncte de pe suprafaţa Pământului. Această imagine este atât de maiestuoasă, atractivă şi infinit de variată, încât îmi doresc din tot sufletul meu ca tu şi eu să o putem vedea.Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare.La fel cum trec razele luminii prin sticle sau razele roentgen prin obiecte, yoghinul poate vedea obiectele de după un zid gros, poate afla conţinutul unei scrisori sigilate, poate vedea comorile ascunse sub pământ cu ajutorul ochiului său spiritual interior. Acest ochi spiritual este ochiul intuiţiei.Jim: Stai, n-ai zis că Dylan se juca cu el? Cum îl poate vedea? Melinda: Copiii pot vedea aproape mereu spirite. De unde crezi că vin prietenii imaginari?