A vedea umilinţaPe această fiinţă.A vedea fericirePe această iubire.A vedea iertarePe această disperare.A vedea un talentatPe acest om minunat.A vedea un cuvântPe acest mormânt.A vedea un păzitorPe acest popor.A vedea un zborPe acest nor.


a-vedea-umilinţape-această-fiinţăa-vedea-fericirepe-această-iubirea-vedea-iertarepe-această-disperarea-vedea-un-talentatpe-acest-om-minunata
luciana manolevedeaumilinţapeaceastăfiinţăafericirepeiubireaiertarepedisperareauntalentatpeacestomminunatacuvântpemormântapăzitorpepoporazborpenorvedea umilinţapeumilinţape aceastăvedea fericirepefericirepe aceastăvedea iertarepeiertarepe aceastăvedea unun talentatpetalentatpe acestacest omvedea unun cuvântpecuvântpe acestvedea unun păzitorpepăzitorpe acestvedea unun zborpezborpe acestacest nora vedea umilinţapevedea umilinţape aceastăvedea fericirepe aceastăvedea iertarepe aceastăvedea un talentatpeun talentatpe acesttalentatpe acest omvedea un cuvântpeun cuvântpe acestvedea un păzitorpeun păzitorpe acestvedea un zborpeun zborpe acestzborpe acest nor

de-ar-fi-mândra-unde-i-lunaaş-vedea-o-ntotdeaunaeu-stând-în-birou-cu-eafoarte-rar-o-pot-vedea
de-ar-fi-mândra-unde-i-lunaaş-vedea-o-ntotdeaunaeu-stând-birou-cu-eafoarte-rar-o-pot-vedea
Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare. -Ernst Wiechert
Închisese-ochii-pentru-a-nu-vedea-răul-de-pe-acest-pământ-şi-în-acest-fel-răul-l-a-găsit-fără-nici-o-apărare
Jim: Stai, n-ai zis că Dylan se juca cu el? Cum îl poate vedea? Melinda: Copiii pot vedea aproape mereu spirite. De unde crezi că vin prietenii imaginari? -Mesaje de dincolo
jim-stai-n-ai-zis-că-dylan-se-juca-cu-el-cum-îl-poate-vedea-melinda-copiii-pot-vedea-aproape-mereu-spirite-de-unde-crezi-că-vin-prietenii