A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominaţiei ruseşti. Numele


a-rosti-numele-basarabia-e-una-cu-a-protesta-contra-dominaţiei-ruseşti-numele-basarab-şi-basarabeni-există-cu-mult-înaintea-vremii-în-care
mihai eminescurostinumelebasarabiaunacuprotestacontradominaţieiruseştinumelebasarabşibasarabeniexistămultînainteavremiiîncareacestpământdeveniseromânescnumesinguresteistorieîntreagărosti numelenumele basarabiabasarabia ee unauna cuprotesta contracontra dominaţieidominaţiei ruseştiexistă cucu multmult înainteaînaintea vremiivremii înîn carecare acestacest pământpământ devenisedevenise românescacest numenume singursingur esteeste oo istorieistorie întreagăa rosti numelerosti numele basarabianumele basarabia ebasarabia e unae una cucu a protestaa protesta contraprotesta contra dominaţieicontra dominaţiei ruseştiexistă cu multcu mult înainteamult înaintea vremiiînaintea vremii învremii în careîn care acestcare acest pământacest pământ devenisepământ devenise românescacest nume singurnume singur estesingur este oeste o istorieo istorie întreagă

Însuşi numele Oamenii se ceartă în numele religiei: scriu în numele ei, luptă în numele ei, mor în numele ei; orice, mai puţin să trăiască în numele ei.În numele dorurilordin care se naşte cristalul.În numele verbelor masacratedin care se iscă berzele.În numele tainei bătrânecare uneşte muntelecu cetaceele-amurgului.În numele gustului pentru dezgustcare veghează-n adâncul nevinovăţiei.În numele infirmităţii noastrecare se dă drept slavă.Basarabia este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor.Când, de bine-de rău, mi-am reluat cursurile, relaţiile mele cu profesorul de istorie, care era foarte mândru de mine, au devenit de aşa natură încât am îndrăznit să-i cer noutăţi despre Mekor Hayyim. Spre surprinderea mea, îmi declară că nu cunoştea acest nume. Nu-şi amintea nici de numele suplinitoarei sale, dar era cu siguranţă altul. Trăgeam de aici amara concluzie că se senilizase.Oriunde am merge în lumea asta mare purtăm pe tălpile sufletului nostru pământ românesc. Pe fruntea noastră e scris