A-L gândi pe Iisus ca fiind în afara minţii tale şi independent de ea înseamnă să pierzi esenţialul pentru că în ea ni se adresează Iisus.


a-l-gândi-pe-iisus-ca-fiind-în-afara-minţii-tale-şi-independent-de-ea-înseamnă-să-pierzi-esenţialul-pentru-că-în-ea-se-adresează-iisus
paul ferrinialgândipeiisuscafiindînafaraminţiitaleşiindependentdeeaînseamnăpierziesenţialulpentruseadreseazăiisusgândi pepe iisusiisus caca fiindfiind înîn afaraafara minţiiminţii taletale şişi independentindependent dede eaea înseamnăînseamnă săsă pierzipierzi esenţialulesenţialul pentrupentru căîn eaea nini sese adreseazăadresează iisusgândi pe iisuspe iisus caiisus ca fiindca fiind înfiind în afaraîn afara minţiiafara minţii taleminţii tale şitale şi independentşi independent deindependent de eade ea înseamnăea înseamnă săînseamnă să pierzisă pierzi esenţialulpierzi esenţialul pentruesenţialul pentru căpentru că încă în eaîn ea niea ni seni se adreseazăse adresează iisusgândi pe iisus cape iisus ca fiindiisus ca fiind înca fiind în afarafiind în afara minţiiîn afara minţii taleafara minţii tale şiminţii tale şi independenttale şi independent deşi independent de eaindependent de ea înseamnăde ea înseamnă săea înseamnă să pierziînseamnă să pierzi esenţialulsă pierzi esenţialul pentrupierzi esenţialul pentru căesenţialul pentru că înpentru că în eacă în ea niîn ea ni seea ni se adreseazăni se adresează iisusgândi pe iisus ca fiindpe iisus ca fiind îniisus ca fiind în afaraca fiind în afara minţiifiind în afara minţii taleîn afara minţii tale şiafara minţii tale şi independentminţii tale şi independent detale şi independent de eaşi independent de ea înseamnăindependent de ea înseamnă săde ea înseamnă să pierziea înseamnă să pierzi esenţialulînseamnă să pierzi esenţialul pentrusă pierzi esenţialul pentru căpierzi esenţialul pentru că înesenţialul pentru că în eapentru că în ea nică în ea ni seîn ea ni se adreseazăea ni se adresează iisus

Iisus este adevărul mai presus de convingerile tale despre ceea ce este adevărat. Iisus te eliberează.Iisus nu i-a vindecat pe cei pe care i-a vindecat, deoarece a conside­rat condiţia lor ca fiind imperfectă. El i-a vindecat pe cei pe care i-a vin­decat, pentru că a văzut că acele suflete aveau nevoie de vindecare ca parte a evoluţiei lor. El a văzut perfecţiunea procesului de evoluţie. El a recunoscut şi a înţeles intenţia sufletului. Dacă Iisus ar fi simţit că tot ceea ce înseamnă boală fizică sau mentală reprezintă imperfecţiunea, n-ar fi fost mai simplu să vindece pe toată lumea de pe planetă dintr-o dată?Actorul Diogo Morgado, cel care îl interpretează pe Iisus, este prea atrăgător. Acest Iisus arată mai mult ca Brad Pitt şi mai puţin ca cel din reprezentările din icoane. Este greu de crezut că Iisus avea în realitate un abdomen cu pătrăţele.Gândul acesta să fie în voi, care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-Se ca un Om. S-a zmerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume care este mai presus decât orice nume, ca în Numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.În mod cert există o nouă modă. Un Iisus mai sexy este un Iisus mai acceptat.Iisus a fost condamnat de preoţii religiei sale pentru proclamarea misterului interior eliberator. Cel mai autentic martir nu este, oare, cel care, cu şi în Iisus, suferă persecuţie pentru dreptate, pentru proclamarea misterului interior superior conformismului legal?