Aşa stând lucrurile ar trebui ca toţi creştinii, din toată lumea, măcar o dată-n viaţă, să vină pentru a se prosterna în faţa mormântului de la Putna a sfântului Ştefan cel Mare, aşa cum fac şi mahomedanii la Mecca.


aşa-stând-lucrurile-ar-trebui-ca-toţi-creştinii-din-toată-lumea-mă-o-dată-n-viaţă-să-vină-pentru-a-se-prosterna-în-faţa-mormântului-de
dan beguaşastândlucrurileartrebuicatoţicreştiniidintoatălumeamăcardatănviaţăvinăpentruseprosternaînfaţamormântuluideputnasfântuluiŞtefancelmareaşacumfacşimahomedaniimeccaaşa stândstând lucrurilelucrurile arar trebuitrebui caca toţitoţi creştiniidin toatătoată lumeamăcar osă vinăvină pentruse prosternaprosterna înîn faţafaţa mormântuluimormântului dede lala putnasfântului ŞtefanŞtefan celcel mareaşa cumcum facfac şişi mahomedaniimahomedanii lala meccaaşa stând lucrurilestând lucrurile arlucrurile ar trebuiar trebui catrebui ca toţica toţi creştiniidin toată lumeasă vină pentrupentru a sea se prosternase prosterna înprosterna în faţaîn faţa mormântuluifaţa mormântului demormântului de lade la putnaputna a sfântuluia sfântului Ştefansfântului Ştefan celŞtefan cel mareaşa cum faccum fac şifac şi mahomedaniişi mahomedanii lamahomedanii la mecca

Mergeam aşa,Când deodată în faţa mea,S-au desfăcut doua drumuri:Unul la dreapta,Şi altul la stânga,După toate regulile simetriei.Am stat,Am făcut ochii mici,Mi-am ţuguiat buzele,Am tuşit,Şi-am luat-o pe cel din dreaptaExact cel care nu trebuia,După cum s-a dovedit după aceea.Am mers pe el cum am mers,De prisos să mai dau amănunte.Şi după aceea în faţa mea s-au căscat douăPrăpăstii: Una la dreapta. Alta la stanga. M-am aruncat în cea din stânga,Fără măcar să clipesc, fără măcar să-mi fac vânt,Grămada cu mine în cea din stânga,Bunul simţ înseamnă talentul de a vedea lucrurile aşa cum sunt şi de a face lucrurile aşa cum ar trebui făcute.Trevor McKenney: Cred că oamenilor care sunt obişnuiţi cu lucrurile aşa cum sunt – chiar dacă sunt rele – le este greu să se schimbe. Pentru că se dau bătuţi. Şi când o fac, toată lumea are de pierdut.După primul pahar vezi lucrurile cum ai vrea să fie. După al doilea, vezi lucrurile aşa cum nu sunt. La sfârşit, vezi lucrurile aşa cum sunt şi ăsta este cel mai rău lucru din lume.Mie mi s-a-ntâmplat ca tuturor oamenilor care trăiesc o ficţiune: te iubeam pentru ceea ce-mi închipuiam că eşti, iar tu, nerespectând legile conspiraţiei, mi te-ai arătat şi-aşa cum eşti. N-ai nicio vină şi nici măcar n-am să-ţi fac vreun reproş pentru Reporterul: Ce mai faci, Ioane, cum o mai duci? Ion: Mulţămesc, bine! Fur... Adica, noa, mă privatizez şi eu, ca să nu ramâi de prost. Să nu-mi zâcă copiii când or fi mari: