şi timpul şi-ntinde trupu-n cenuşa de doi stânjeniîndoliază azi şi zboară văzul meu căruntşi vălul roz pictat cu tuberozeţi-e luat de vânt, iubito mă pradă lupii veniţi tocmai din ostrovul Miklosichşi urlă doar pustiu-n cătunul singurului gânddoar două insule de jad mă urmăresc agonizândsunt ochii tăi de umbre, cu furci şi pânze de păianjeni.'năuntru simfonia oaselor şi-al lumii ospăţ de rândîn depărtări, sinapse mai troznesc, mor caii nechezândîn urma noastră,


şi-timpul-şi-ntinde-trupu-n-cenuşa-de-doi-stânjeniîndoliază-azi-şi-zboară-văzul-meu-căruntşi-vălul-roz-pictat-cu-tuberozeţi-e-luat-de
mariana diduşitimpulşintindetrupuncenuşadedoistânjeniîndoliazăazizboarăvăzulmeucăruntşivălulrozpictatcutuberozeţieluatvântiubitopradălupiiveniţitocmaidinostrovulmiklosichşiurlădoarpustiuncătunulsinguruluigânddoardouăinsulejadurmărescagonizândsuntochiităiumbrefurcipânzepăianjeni'năuntrusimfoniaoaselorşiallumiiospăţrândîndepărtărisinapsemaitroznescmorcaiinechezândînurmanoastrăşi timpulcenuşa dede doidoi stânjeniîndoliazăstânjeniîndoliază aziazi şişi zboarăzboară văzulvăzul meumeu căruntşicăruntşi vălulvălul rozroz pictatpictat culuat dede vântiubito mămă pradăpradă lupiilupii veniţiveniţi tocmaitocmai dindin ostrovulostrovul miklosichşimiklosichşi urlăurlă doarcătunul singuruluisingurului gânddoargânddoar douădouă insuleinsule dede jadjad mămă urmărescurmăresc agonizândsuntagonizândsunt ochiiochii tăităi dede umbrecu furcifurci şişi pânzepânze desimfonia oaselorlumii ospăţospăţ dede rândînrândîn depărtărisinapse maimai troznesccaii nechezândînnechezândîn urmaurma noastrăcenuşa de doide doi stânjeniîndoliazădoi stânjeniîndoliază azistânjeniîndoliază azi şiazi şi zboarăşi zboară văzulzboară văzul meuvăzul meu căruntşimeu căruntşi vălulcăruntşi vălul rozvălul roz pictatroz pictat culuat de vântiubito mă pradămă pradă lupiipradă lupii veniţilupii veniţi tocmaiveniţi tocmai dintocmai din ostrovuldin ostrovul miklosichşiostrovul miklosichşi urlămiklosichşi urlă doarcătunul singurului gânddoarsingurului gânddoar douăgânddoar două insuledouă insule deinsule de jadde jad măjad mă urmărescmă urmăresc agonizândsunturmăresc agonizândsunt ochiiagonizândsunt ochii tăiochii tăi detăi de umbrecu furci şifurci şi pânzeşi pânze delumii ospăţ deospăţ de rândînde rândîn depărtărisinapse mai troznescmor caii nechezândîncaii nechezândîn urmanechezândîn urma noastră