Ştiinţa este o întreprindere cooperativă, care se întinde peste generaţii. Este pasarea torţei de la profesor, la elev şi de la elev, la profesor. O comunitate de minţi care se întinde din vremurile antice şi înaintează către stele.


Ştiinţa-este-o-întreprindere-cooperativă-care-se-întinde-peste-generaţii-este-pasarea-torţei-de-profesor-elev-şi-de-elev-profesor-o
neil degrasse tysonŞtiinţaesteîntreprinderecooperativăcareseîntindepestegeneraţiiestepasareatorţeideprofesorelevşielevprofesorcomunitateminţidinvremurileanticeînainteazăcătresteleŞtiinţa esteeste oo întreprindereîntreprindere cooperativăcare sese întindeîntinde pestepeste generaţiieste pasareapasarea torţeitorţei dede lala profesorla elevelev şişi dede lala elevla profesoro comunitatecomunitate dede minţiminţi carecare sese întindeîntinde dindin vremurilevremurile anticeantice şişi înainteazăînaintează cătrecătre steleŞtiinţa este oeste o întreprindereo întreprindere cooperativăcare se întindese întinde pesteîntinde peste generaţiieste pasarea torţeipasarea torţei detorţei de lade la profesorla elev şielev şi deşi de lade la elevo comunitate decomunitate de minţide minţi careminţi care secare se întindese întinde dinîntinde din vremuriledin vremurile anticevremurile antice şiantice şi înainteazăşi înaintează cătreînaintează către stele

Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev.Un adevărat profesor va rămâne şi un elev silitor toată viaţa.Un părinte: Fii drăguţ, nu şti unde este domnul profesor de matematică? Un elev: Ba da, îşi bate capul, cu o necunoscută în cancelarie!Elev, student, profesor şi mereu scriitor, aşa ne definim viaţa.Când un profesor îl numeşte pe un elev cu numele său întreg, asta înseamnă necazuri.Pasiunea mea pentru matematici m-a subjugat de copil, marcându-mi întreaga existenţă. Ca elev, apoi ca student, iar mai târziu ca profesor, nu m-am împăcat defel cu însuşirea superficială a noţiunilor de matematică, dar mai ales cu modul de prezentare de către profesori, care sigur respectau manualele, neclare si confuze, pline de erori.