Ştii tu ce este nefericirea, tinere? Abia ai păşit în viaţă, acum îi simţi primele zbuciume, pasiunile tale abia acum se ridică în picioare, îţi accelerează fluxul sângelui, îţi strică pacea somnului, trezind în tine senzaţii noi, nelinişti convulsive, tulburări ner­voase, iar tu numeşti aceasta a suferi! Crezi că ai primit marele, cumplitul, solemnul botez al nefericirii! Suferi, este adevărat, dar care altă suferinţă este mai nobilă şi mai preţioasă decât aceea a iubirii? Ce nesecat izvor de poezie este aceasta! Cât este de caldă, cât este de fertilă suferinţa care se poate spune şi pentru care poţi fi compătimit!


Ştii-este-nefericirea-tinere-abia-ai-păşit-în-viaţă-acum-îi-simţi-primele-zbuciume-pasiunile-tale-abia-acum-se-ridică-în-picioare-îţi
george sandŞtiiestenefericireatinereabiaaipăşitînviaţăacumîisimţiprimelezbuciumepasiuniletaleabiaseridicăpicioareîţiaccelereazăfluxulsângeluistricăpaceasomnuluitrezindtinesenzaţiinoinelinişticonvulsivetulburăriner­voaseiarnumeştiaceastasufericreziprimitmarelecumplitulsolemnulbotezalnefericiriisuferiadevăratdarcarealtăsuferinţămainobilăşipreţioasădecâtaceeaiubiriinesecatizvordepoezieaceastacâtcaldăcâtfertilăsuferinţapoatespunepentrupoţificompătimitŞtii tuce esteeste nefericireaabia aiai păşitpăşit înîn viaţăacum îiîi simţisimţi primeleprimele zbuciumepasiunile taletale abiaabia acumacum sese ridicăridică înîn picioareîţi accelereazăaccelerează fluxulfluxul sângeluiîţi stricăstrică paceapacea somnuluitrezind înîn tinetine senzaţiisenzaţii noinelinişti convulsivetulburări ner­voaseiar tutu numeştinumeşti aceastacrezi căcă aiai primitprimit marelesolemnul botezbotez alal nefericiriieste adevăratdar carecare altăaltă suferinţăsuferinţă esteeste maimai nobilănobilă şişi maimai preţioasăpreţioasă decâtdecât aceeace nesecatnesecat izvorde poeziepoezie esteeste aceastacât esteeste dede caldăcât esteeste dede fertilăfertilă suferinţasuferinţa carecare sese poatepoate spunespune şişi pentrupentru carecare poţipoţi fifi compătimitŞtii tu cetu ce estece este nefericireaabia ai păşitai păşit înpăşit în viaţăacum îi simţiîi simţi primelesimţi primele zbuciumepasiunile tale abiatale abia acumabia acum seacum se ridicăse ridică înridică în picioareîţi accelerează fluxulaccelerează fluxul sângeluiîţi strică paceastrică pacea somnuluitrezind în tineîn tine senzaţiitine senzaţii noiiar tu numeştitu numeşti aceastaaceasta a sufericrezi că aică ai primitai primit marelesolemnul botez albotez al nefericiriidar care altăcare altă suferinţăaltă suferinţă estesuferinţă este maieste mai nobilămai nobilă şinobilă şi maişi mai preţioasămai preţioasă decâtpreţioasă decât aceeaaceea a iubiriice nesecat izvornesecat izvor deizvor de poeziede poezie estepoezie este aceastacât este deeste de caldăcât este deeste de fertilăde fertilă suferinţafertilă suferinţa caresuferinţa care secare se poatese poate spunepoate spune şispune şi pentruşi pentru carepentru care poţicare poţi fipoţi fi compătimit

Cât este de caldă, cât este de fertilă suferinţa care se poate spune şi pentru care poţi fi compătimit!Scopul vieţii tale ar fi normal să fie fericirea, nu suferinţa. Suferinţa îţi este dată doar ca să conştientizezi ceva, să înveţi o lecţie, să îţi dai seama că drumul pe care mergi nu este bun pentru tine. Bucuria şi fericirea sunt semnale care îţi arată unde te afli şi pe unde să o iei. Dacă suferi înseamnă că nu este ceva în regulă cu felul în care gândeşti sau trăieşti. Dacă simţi bucurie şi linişte interioară înseamnă că te afli pe drumul cel bun. Eliberarea de suferinţă presupune conştientizare şi schimbare - acţiune. Suferinţa, ca stil de viaţă, nu este nici benefică şi nici nu trebuie acceptată pentru că ea duce la îmbolnăvire psihică şi fizică. Un om care a înţeles că suferinţa şi bucuria sunt doar indicatori şi călăuze în drumul vieţi, este un om înţelept. Caută să înţelegi mesajele pe care ţi le transmite suferinţa, conştientizează lecţiile ei şi fă schimbările necesare. Astfel dai la o parte obstacolele din calea fericirii tale. Meriţi să fii fericit şi să te bucuri de viaţă!Scopul vieţii tale ar fi normal să fie fericirea, nu suferinţa. Suferinţa îţi este dată doar ca să conştientizezi ceva, să înveţi o lecţie, să îţi dai seama că drumul pe care mergi nu este bun pentru tine. Bucuria şi fericirea sunt semnale care îţi arată unde te afli şi pe unde să o iei. Dacă suferi înseamnă că nu este ceva în regulă cu felul în care gândeşti sau trăieşti. Dacă simţi bucurie şi linişte interioară înseamnă că te afli pe drumul cel bun. Eliberarea de suferinţă presupune conştientizare şi schimbare - acţiune. Suferinţa, ca stil de viata, nu este nici benefica şi nici nu trebuie acceptată pentru că ea duce la îmbolnăvire psihică şi fizică. Un om care a înţeles că suferinţa şi bucuria sunt doar indicatori şi călăuze în drumul vietţi, este un om înţelept. Caută să înţelegi mesajele pe care ţi le transmite suferinţa, conştientizează lecţiile ei şi fă schimbările necesare. Astfel dai la o parte obstacolele din calea fericirii tale. Meriţi să fii fericit şi să te bucuri de viaţă!Credinţele care îţi guvernează mintea sunt cele care îţi creează realitatea. Singurul lucru pe care poţi să-l controlezi cu adevărat este mintea ta. Orice formă de control este de fapt auto-control. Dacă îţi controlezi mintea, ai control asupra realităţii tale şi asupra celorlalţi. Tu decizi ce gândeşti, cum te raportezi la tine însuţi şi la viaţă, ce simţi şi cum acţionezi, iar aceasta este singura formă de control pe care poţi să o exerciţi. Atitudinea şi mentalitatea ta sunt cele care decid calea ta în viaţă.Ştii tu cât de înalt este cerul deasupra ta?Atât cât ţi-l imaginezi!Ştii tu cât de puternică este dragostea?Atât cât vrei să o simţi!Ştii tu cât de aproape îţi este Dumnezeu?Atât cât Îl laşi tu să-ţi fie.Ştii tu că depinde numai de tine dacă înaintezisau dacă baţi pasul pe loc?dacă realizezi ceva sau dacă viaţa trecenumai pe lâangă tine?Dacă transformi mica lume ce te înconjoarăsau dacă rămâne totul neschimbat în jurul tău?Toate acestea îţi stau în putere... Dacă vrei... Dumnezeu este cu tine!Ştiai aceasta?Viaţa nu ţi-a fost dată ca să suferi sau să trăieşti în chin şi durere. Viaţa este un dar - bucură-te de el! Nu-ţi mai focaliza atenţia pe tot ceea ce nu-ţi place, elimină cât de mult poţi suferinţa care este cauzată DOAR de gândurile tale (nimic din exterior nu-ţi poate face rău decât dacă tu alegi asta) şi caută bucuria şi plăcerea de a trăi. Hedonismul pe termen lung ar fi normal să fie abordarea ta în viaţă, nu drama pe care o creezi (conştient sau inconştient) în fiecare zi. Nimeni nu-ţi va ridica statuie pentru suferinţa ta, însă plăcerea ta de a trăi îi poate inspira şi pe cei din jur.