Şi chiar dacă frumuseţea sufletului nostru este considerată naivitate... Şi chiar dacă sensibilitatea noastră este considerată slăbiciune... Şi chiar dacă bunătatea este considerată prostie... Şi chiar dacă sinceritatea este adesea pedepsită... Şi chiar dacă încrederea ne este adesea trădată... Şi chiar dacă iertarea ne este răsplătită cu alte greşeli... Şi chiar dacă respectul oferit este tratat cu lipsă de consideraţie... Şi chiar dacă nu primim întotdeauna ceea ce oferim... Şi chiar dacă la iubire ni se răspunde uneori cu indiferenţă... noi să rămânem buni, frumoşi, sensibili, naivi, sinceri! Să credem cu toată forţa inimii în oameni, în frumos, în prietenie şi în iubire!


Şi-chiar-dacă-frumuseţea-sufletului-nostru-este-considerată-naivitate-Şi-chiar-dacă-sensibilitatea-noastră-este-considerată-slăbiciune
irina binderŞichiardacăfrumuseţeasufletuluinostruesteconsideratănaivitatesensibilitateanoastrăslăbiciunebunătateaprostiesinceritateaadeseapedepsităîncredereanetrădatăiertarearăsplătităcualtegreşelirespectuloferittratatlipsădeconsideraţienuprimimîntotdeaunaceeaoferimiubireserăspundeuneoriindiferenţănoirămânembunifrumoşisensibilinaivisincericredemtoatăforţainimiiînoamenifrumosprietenieşiiubireŞi chiarchiar dacădacă frumuseţeafrumuseţea sufletuluisufletului nostrunostru esteeste consideratăconsiderată naivitatenaivitate ŞiŞi chiarchiar dacădacă sensibilitateasensibilitatea noastrănoastră esteeste consideratăconsiderată slăbiciuneslăbiciune ŞiŞi chiarchiar dacădacă bunătateabunătatea esteeste consideratăconsiderată prostieprostie ŞiŞi chiarchiar dacădacă sinceritateasinceritatea esteeste adeseaadesea pedepsităpedepsită ŞiŞi chiarchiar dacădacă încredereaîncrederea nene esteeste adeseaadesea trădatătrădată ŞiŞi chiarchiar dacădacă iertareaiertarea nene esteeste răsplătitărăsplătită cucu altealte greşeligreşeli ŞiŞi chiarchiar dacădacă respectulrespectul oferitoferit esteeste tratattratat cucu lipsălipsă dede consideraţieconsideraţie ŞiŞi chiarchiar dacădacă nunu primimprimim întotdeaunaîntotdeauna ceeaceea cece oferimoferim ŞiŞi chiarchiar dacădacă lala iubireiubire nini sese răspunderăspunde uneoriuneori cucu indiferenţăindiferenţă noinoi săsă rămânemrămânem bunisă credemcredem cucu toatătoată forţaforţa inimiiinimii înîn oameniîn frumosîn prietenieprietenie şiîn iubireŞi chiar dacăchiar dacă frumuseţeadacă frumuseţea sufletuluifrumuseţea sufletului nostrusufletului nostru estenostru este consideratăeste considerată naivitateconsiderată naivitate Şinaivitate Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă sensibilitateadacă sensibilitatea noastrăsensibilitatea noastră estenoastră este consideratăeste considerată slăbiciuneconsiderată slăbiciune Şislăbiciune Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă bunătateadacă bunătatea estebunătatea este consideratăeste considerată prostieconsiderată prostie Şiprostie Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă sinceritateadacă sinceritatea estesinceritatea este adeseaeste adesea pedepsităadesea pedepsită Şipedepsită Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă încredereadacă încrederea neîncrederea ne estene este adeseaeste adesea trădatăadesea trădată Şitrădată Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă iertareadacă iertarea neiertarea ne estene este răsplătităeste răsplătită curăsplătită cu altecu alte greşelialte greşeli Şigreşeli Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă respectuldacă respectul oferitrespectul oferit esteoferit este tratateste tratat cutratat cu lipsăcu lipsă delipsă de consideraţiede consideraţie Şiconsideraţie Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă nudacă nu primimnu primim întotdeaunaprimim întotdeauna ceeaîntotdeauna ceea ceceea ce oferimce oferim Şioferim Şi chiarŞi chiar dacăchiar dacă ladacă la iubirela iubire niiubire ni seni se răspundese răspunde uneorirăspunde uneori cuuneori cu indiferenţăcu indiferenţă noiindiferenţă noi sănoi să rămânemsă rămânem bunisă credem cucredem cu toatăcu toată forţatoată forţa inimiiforţa inimii îninimii în oameniîn prietenie şiprietenie şi înşi în iubire

Chiar dacă un om este împovărat de putere sau de bucură de ea, chiar dacă se simte subjugat sau eliberat de responsabilităţi, chiar dacă este influenţat de alţi oameni ori de forţe exterioare sau el este cel care influenţează – asta ţine de esenţa unui conducător.Chiar dacă îţi apune Eddie Scrap-Iron Dupris: Toţi luptătorii sunt încăpăţânaţi într-un fel sau altul: cred că sunt mai buni ca tine. Adevărul: chiar dacă greşesc, chiar dacă aia îi duce la ruină, dacă poţi să scoţi chiar şi bucata aia din ei... nu sunt luptători.Principiile morale nu depind de o majoritate de voturi. Greşeala este greşeală, chiar dacă toată lumea greşeşte. Corect este corect, chiar dacă nimeni nu este corect.Să nu crezi nimic din ce ai citit sau ai auzit, chiar dacă am spus-o chiar eu, dacă nu este în acord cu propria ta gândire şi cu propriul tău bun simţ.Katya: Uneori, chiar dacă ai cheile potrivite, acele uşi tot nu pot fi deschise. Nu-i aşa? Jeremy: Katya, chiar dacă uşa este deschisă, s-ar putea ca persoana pe care o cauţi să nu fie acolo.