Şcoala românească transmite o diversitate complexă şi o multitudine de cunoştinţe şi informaţii, însă nu mai asigură ceea ce este esenţial: educaţia morală. Educaţia morală asigură funcţionalitatea unui regim democratic autentic şi a statului de drept.


Şcoala-românească-transmite-o-diversitate-complexă-şi-o-multitudine-de-cunoştinţe-şi-informaţii-însă-nu-mai-asigură-ceea-este-esenţial
adrian ibişŞcoalaromâneascătransmitediversitatecomplexăşimultitudinedecunoştinţeinformaţiiînsănumaiasigurăceeaesteesenţialeducaţiamoralăeducaţiamoralăfuncţionalitateaunuiregimdemocraticautenticstatuluidreptŞcoala româneascăromânească transmitetransmite oo diversitatediversitate complexăcomplexă şio multitudinemultitudine dede cunoştinţecunoştinţe şişi informaţiiînsă nunu maimai asigurăasigură ceeaceea cece esteeste esenţialeducaţia moralăeducaţia moralămorală asigurăasigură funcţionalitateafuncţionalitatea unuiunui regimregim democraticdemocratic autenticautentic şistatului dede dreptŞcoala românească transmiteromânească transmite otransmite o diversitateo diversitate complexădiversitate complexă şicomplexă şi oşi o multitudineo multitudine demultitudine de cunoştinţede cunoştinţe şicunoştinţe şi informaţiiînsă nu mainu mai asigurămai asigură ceeaasigură ceea ceceea ce estece este esenţialeducaţia morală asigurămorală asigură funcţionalitateaasigură funcţionalitatea unuifuncţionalitatea unui regimunui regim democraticregim democratic autenticdemocratic autentic şişi a statuluia statului destatului de drept

Schimbarea nu asigură neapărat progresul, însă progresul în mod implacabil necesită schimbare. Educaţia este esenţială pentru schimbare, deoarece schimbarea creează noi dorinţe şi capacitatea de a ni le satisface.Uită de cuvinte precum Ce face adeseori educaţia? Ea sapă un vad drept, pentru un izvor plin de cunoştinţe.Am intrat într-o epocă în care educaţia nu mai este un lux care permite unor oameni să obţină avantaje faţă de alţii. Educaţia este o necesitate fără de care un om este lipsit de apărare într-o societate complexă, industrializată. Noi am intrat într-adevăr în secolul omului educat.O societate poate înregistra un progres cultural-civilizatoriu numai apelând la credinţă, altruism, muncă cinstită, forţă morală, rezistenţă naţională şi nu prin egoism, mari inechităţi sociale, manipulare, politizare instituţională. De-alungul vremurilor, clasa politică românească (inclusiv, la nivelul guvernului şi a instituţiei prezidenţiale) şi-a asumat o mare responsabilitate în faţa istoriei prin devalorizarea morală a vieţii cetăţenilor, scăderea dramatică a calităţii vieţii şi a nivelului de trai, cedarea unor interese ale comunităţii naţionale în faţa unor organizaţii internaţionale, proliferarea marii corupţii, subminarea echidistanţei politice şi diluarea statului de drept, calitatea scăzută a serviciilor instituţiilor sociale, exacerbarea egoismelor interrelaţionale, ruperea coeziunii sociale şi a solidarităţii umane, promovarea mediocrităţilor în toate funcţiile statului, mimarea democraţiei, accelerarea mecanismelor concurenţiale formalizate, cinice, neloiale, lipsa de respect faţă de viaţa cetăţenilor oneşti.Educaţia, educaţia este totul. Educaţia îl face pe om.