Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său: ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi.


Şase-sunt-lucrurile-pe-care-urăşte-domnul-ba-chiar-şapte-de-care-se-scârbeşte-cugetul-său-ochii-mândri-limba-mincinoasă-mâinile-care-varsă
solomonŞasesuntlucrurilepecareurăştedomnulbachiarşaptedesescârbeştecugetulsăuochiimândrilimbamincinoasămâinilevarsăsângenevinovatinimaplănuieştegânduriviclenepicioaregrabnicealergesprerăumartorulmincinosspuneminciunişicelseamănăvrajbăîntrefraţiŞase suntsunt lucrurilelucrurile pepe carecare lele urăşteurăşte domnulba chiarchiar şapteşapte dede carecare sese scârbeştescârbeşte cugetulcugetul săuochii mândrilimba mincinoasămâinile carecare varsăvarsă sângesânge nevinovatinima carecare plănuieşteplănuieşte gândurigânduri viclenepicioare grabnicegrabnice săsă alergealerge sprespre răumartorul mincinosmincinos carecare spunespune minciuniminciuni şişi celcel carecare seamănăseamănă vrajbăvrajbă întreîntre fraţiŞase sunt lucrurilesunt lucrurile pelucrurile pe carepe care lecare le urăştele urăşte domnulba chiar şaptechiar şapte deşapte de carede care secare se scârbeştese scârbeşte cugetulscârbeşte cugetul săumâinile care varsăcare varsă sângevarsă sânge nevinovatinima care plănuieştecare plănuieşte gânduriplănuieşte gânduri viclenepicioare grabnice săgrabnice să alergesă alerge sprealerge spre răumartorul mincinos caremincinos care spunecare spune minciunispune minciuni şiminciuni şi celşi cel carecel care seamănăcare seamănă vrajbăseamănă vrajbă întrevrajbă între fraţi

Înainte de a începe un portret, uită-te bine... Sunt mâini care nu seamănă cu figura. Sunt mâini care gândesc; mâini bune, iubitoare, care parcă mângâie lucrurile pe care le ating şi mâini răutăcioase care privesc lumea cu necaz. Am văzut mâini foarte triste la un actor care nu juca decât roluri comice... Mâinile nu puteau minţi. Pentru mine gura... priveşte mai expresiv decât ochii. Ochi sunt uşor de făcut. Privirea-i mai greu.Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.Cel care lucrează cu mâinile este un muncitor. Cel care lucrează cu mâinile sale şi capul este un meseriaş. Cel care lucrează cu mâinile, cu capul său şi inima este un artist.Dacă am accepta cu inima şi cugetul deschise că fiecare om are modul său de a privi lucrurile, poate ne-ar fi mai uşor să construim relaţii mai solide care să se bazeze pe încredere şi respect reciproc.Nu criticul contează, nu cel care îţi arată cum poate să se împiedice un bărbat puternic, sau care sunt locurile unde făptuitorul ar fi putut să lucreze mai bine. Meritul aparţine omului care coboară în arenă, a cărui faţă este plină de praf, de transpiraţie şi sânge, care se luptă cu curaj... care cunoaşte marile entuziasme, marile dăruiri, cel care se consumă pe sine pentru o cauză demnă, care cunoaşte cel mai bine biruinţa finală şi care, în cazul cel mai rău, dacă nu reuşeşte, cel puţin eşuează pentru că şi-a asumat riscuri mari. Astfel încât locul lui nu va fi niciodată alături de suflete reci şi sperioase care n-au cunoscut vreodată victoria sau înfrângerea.În cuvântările funebre sunt doi care nu seamănă: cel care vorbeşte şi, mai ales, acela de care este vorba.