Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său: ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi.


Şase-sunt-lucrurile-pe-care-urăşte-domnul-ba-chiar-şapte-de-care-se-scârbeşte-cugetul-său-ochii-mândri-limba-mincinoasă-mâinile-care-varsă
solomonŞasesuntlucrurilepecareurăştedomnulbachiarşaptedesescârbeştecugetulsăuochiimândrilimbamincinoasămâinilevarsăsângenevinovatinimaplănuieştegânduriviclenepicioaregrabnicealergesprerăumartorulmincinosspuneminciunişicelseamănăvrajbăîntrefraţiŞase suntsunt lucrurilelucrurile pepe carecare lele urăşteurăşte domnulba chiarchiar şapteşapte dede carecare sese scârbeştescârbeşte cugetulcugetul săuochii mândrilimba mincinoasămâinile carecare varsăvarsă sângesânge nevinovatinima carecare plănuieşteplănuieşte gândurigânduri viclenepicioare grabnicegrabnice săsă alergealerge sprespre răumartorul mincinosmincinos carecare spunespune minciuniminciuni şişi celcel carecare seamănăseamănă vrajbăvrajbă întreîntre fraţiŞase sunt lucrurilesunt lucrurile pelucrurile pe carepe care lecare le urăştele urăşte domnulba chiar şaptechiar şapte deşapte de carede care secare se scârbeştese scârbeşte cugetulscârbeşte cugetul săumâinile care varsăcare varsă sângevarsă sânge nevinovatinima care plănuieştecare plănuieşte gânduriplănuieşte gânduri viclenepicioare grabnice săgrabnice să alergesă alerge sprealerge spre răumartorul mincinos caremincinos care spunecare spune minciunispune minciuni şiminciuni şi celşi cel carecel care seamănăcare seamănă vrajbăseamănă vrajbă întrevrajbă între fraţi

Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. -Solomon
martorul-mincinos-nu-va-rămâne-nepedepsit-şi-cel-spune-minciuni-nu-va-scăpa
Cel care lucrează cu mâinile este un muncitor. Cel care lucrează cu mâinile sale şi capul este un meseriaş. Cel care lucrează cu mâinile, cu capul său şi inima este un artist. -Sfântul Francisc de Assisi
cel-care-lucrează-cu-mâinile-este-un-muncitor-cel-care-lucrează-cu-mâinile-sale-şi-capul-este-un-meseriaş-cel-care-lucrează-cu-mâinile-cu
În cuvântările funebre sunt doi care nu seamănă: cel care vorbeşte şi, mai ales, acela de care este vorba. -Nicolae Iorga
În-cuvântările-funebre-sunt-doi-care-nu-seamănă-cel-care-vorbeşte-şi-mai-ales-acela-de-care-este-vorba