Întreaga viaţă este doar un set de imagini în interiorul creierului, printre care nu există nicio diferenţă între acelea ivite din lucruri reale şi acelea ivite din vise interioare, şi nu există niciun motiv de a preţui unele în defavoarea celorlalte.


Întreaga-viaţă-este-doar-un-set-de-imagini-în-interiorul-creierului-printre-care-nu-există-nicio-diferenţă-între-acelea-ivite-din-lucruri
h.p. lovecraftÎntreagaviaţăestedoarunsetdeimaginiîninteriorulcreieruluiprintrecarenuexistăniciodiferenţăîntreaceleaivitedinlucrurirealeşiviseinterioareniciunmotivpreţuiuneledefavoareacelorlalteÎntreaga viaţăviaţă esteeste doardoar unun setset dede imaginiimagini înîn interiorulinteriorul creieruluiprintre carecare nunu existăexistă nicionicio diferenţădiferenţă întreîntre aceleaacelea iviteivite dindin lucrurilucruri realereale şişi aceleaacelea iviteivite dindin visevise interioareşi nunu existăexistă niciunniciun motivmotiv depreţui uneleunele înîn defavoareadefavoarea celorlalteÎntreaga viaţă esteviaţă este doareste doar undoar un setun set deset de imaginide imagini înimagini în interiorulîn interiorul creieruluiprintre care nucare nu existănu există nicioexistă nicio diferenţănicio diferenţă întrediferenţă între aceleaîntre acelea iviteacelea ivite dinivite din lucruridin lucruri realelucruri reale şireale şi aceleaşi acelea iviteacelea ivite dinivite din visedin vise interioareşi nu existănu există niciunexistă niciun motivniciun motiv dede a preţuia preţui unelepreţui unele înunele în defavoareaîn defavoarea celorlalte

Există o dispută bazată pe lingvistică între religie şi literatură, aşa cum e între politică şi literatură. Totuşi nu e doar o dispută între două contrarii. Deoarece, în timp ce religia caută să privilegieze o limbă în defavoarea celorlalte, un set de valori în defavoarea tuturor celorlalte, un text în faţa celorlalte, romanul s-a referit mereu la modul în care limbi, valori şi naraţiuni diferite se află în conflict, şi la relaţiile nestatornice între ele, care sunt relaţii de putere. Romanul nu încearcă să stabilească un limbaj privilegiat, ci insistă asupra libertăţii de portretizare şi analiză a luptei între cei ce aspiră la astfel de privilegii.Reflectează la binecuvântările prezente, acelea din care orice om are din belşug; nu la necazurile trecute, acelea din care orice om a avut măcar o parte.Viaţa e tot viaţă - chiar dacă e într-o pisică, într-un câine sau în om. Din această privinţă nu există diferenţă între pisică şi om. Ideea de diferenţă e o concepţie umană pentru avantajul propriu...Nu am nicio datorie de a fi prietenul cuiva şi niciun om din această lume nu are o datorie faţă de mine. Nu avem pretenţii, nu avem nevoi. Pritenia este inutilă ca filozofia, arta, ca şi universal însuşi( Dumnezeu nu a avut nevoie să creeze). Nu are valoarea vieţii, mai degrabă este unul din lucrurile acelea care dă valoare dorinţei de suprevieţuireApariţia unui mare gânditor e pentru creier ca o baie pentru un om care a muncit, a asudat, s-a murdărit şi se spală. Gândirea este o Uneori te simţi copleşit de atâta frumuseţe, simplitate şi noroc. Apoi, când eşti ţinut departe de munte, abia atunci realizezi cu câtă forţă te izbesc acele imagini ivite dintr-un colţ al memoriei...