Între malurile durerii şi plăcerii curge râul vieţii. Numai atunci când mintea refuză să curgă odată cu viaţa şi se poticneşte de maluri, ea devine o problemă.


Între-malurile-durerii-şi-plăcerii-curge-râul-vieţii-numai-atunci-când-mintea-refuză-să-curgă-odată-cu-viaţa-şi-se-poticneşte-de-maluri
sri nisargadatta maharajÎntremaluriledureriişiplăceriicurgerâulvieţiinumaiatuncicândmintearefuzăcurgăodatăcuviaţasepoticneştedemalurieadevineproblemăÎntre malurilemalurile dureriidurerii şişi plăceriiplăcerii curgecurge râulrâul vieţiinumai atunciatunci cândcând minteamintea refuzărefuză săsă curgăcurgă odatăodată cucu viaţaviaţa şişi sese poticneştepoticneşte dede maluriea devinedevine oo problemăÎntre malurile dureriimalurile durerii şidurerii şi plăceriişi plăcerii curgeplăcerii curge râulcurge râul vieţiinumai atunci cândatunci când minteacând mintea refuzămintea refuză sărefuză să curgăsă curgă odatăcurgă odată cuodată cu viaţacu viaţa şiviaţa şi seşi se poticneştese poticneşte depoticneşte de maluriea devine odevine o problemă

Între malurile durerii şi plăcerii curge râul vieţii. Numai atunci când mintea refuză să curgă odată cu viaţa şi se poticneşte de maluri ea devine o problemă. Prin curgere o dată cu viaţa eu înţeleg acceptare – lăsând să vină ce vine şi să treacă ce trece. Nu dori, nu te teme, observă actualul aşa cum este şi atunci când se întâmplă, căci tu nu eşti ceea ce se petrece, ci cel căruia i se petrece. În ultimă instanţă, tu nu eşti nici măcar observatorul. Tu eşti potenţialitatea ultimă a cărei manifestare şi expresie este conştiinţa atotcuprinzătoare.Ai curajul de a fi înţelept. Începe! Cel care amână ora vieţii chibzuite e ca un ţăran, care ar astepta să se scurgă râul; dar acela curge şi va curge în veci.Timpul curge înapoiSpre ce-am fost odată noi.Şi-o să curgă şi-nainteCând ne-om fi, stinse cuvinteFără cruci, fără morminte.Despre viaţă-am scris în prozăCă nu-i gri şi nici nu-i roză.În versuri, precum se vede,Am să scriu că este verde.Viaţa atunci este bună,Când o trăieşti cu măsură.Traiul bun să nu-ţi lipsească,Dar nici să îţi prisosească.Viaţa este mai frumoasăCând ai mintea sănătoasă.Când pui ordine în toate,Când în viaţă curge lapte.Ca s-o trăieşti cu plăcere,Trudeşte, să ai şi miere.Atunci toată lumea vedeCă viaţa ta este verde.Verdele-ţi dă sănătateŞi multă prosperitate.Dorinţa este amintirea plăcerii, iar frica este amintirea durerii. Ambele fac mintea neliniştită.Viaţa – râul ce izvorăşte din inima mea şi curge prin capilarele universului cu ochi galactici.