Înalţă rugi, rugină acră,Nu poţi fugi, strânsoare sacră, Ochiul e rupt precum o plasă, Te lasă morţii, nu te lasă, Faptele-s şterse, jocu-i dulce, Nici arhitect, nici arhiduce, Fantasma te salvează, fantaBa este Manda, ba e Tanda. Înaintezi în largi confuzii, Vezuvii vin după Vezuvii, Aici a fost cândva grădină, Acum e un azil. SublimăE viaţa după un veac de boală, Nu dai la nimeni socoteală. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Iubita şi-a luat o maşină, Eu iau în mână un pietroi, Iubita consumă stricnină, Eu merg în voiaj la Pleşcoi, Dar poate vom merge-n Hebride,


Înalţă-rugi-rugină-acrănu-poţi-fugi-strânsoare-sacră-ochiul-e-rupt-precum-o-plasă-te-lasă-morţii-nu-te-lasă-faptele-s-şterse-jocu-i-dulce
boris marian mehrÎnalţărugiruginăacrănupoţifugistrânsoaresacrăochiulruptprecumplasătelasămorţiinutelasăfaptelesştersejocuidulceniciarhitectniciarhiducefantasmasalveazăfantabaestemandabatandaÎnainteziînlargiconfuziivezuviivindupăvezuviiaicifostcândvagrădinăacumunazilsublimăeviaţaveacdeboalănudainimenisocotealăiubitaşialuatmaşinăiaumânăpietroiiubitaconsumăstricninămergvoiajpleşcoidarpoatevommergenhebrideÎnalţă rugipoţi fugistrânsoare sacrăochiul ee ruptrupt precumprecum oo plasăte lasălasă morţiinu tete lasănici arhitectnici arhiducefantasma tete salveazăfantaba esteeste mandaba ee tandaÎnaintezi înîn largilargi confuziivezuvii vinvin dupădupă vezuviifost cândvacândva grădinăacum ee unun azilsublimăe viaţaviaţa dupădupă unun veacveac dede boalănu daidai lala nimeninimeni socotealăluat oo maşinăeu iauiau înîn mânămână unun pietroiiubita consumăconsumă stricninăeu mergmerg înîn voiajvoiaj lala pleşcoidar poatepoate vomochiul e rupte rupt precumrupt precum oprecum o plasăte lasă morţiinu te lasăfantasma te salveazăfantaba este mandaba e tandaÎnaintezi în largiîn largi confuziivezuvii vin dupăvin după vezuviiaici a fosta fost cândvafost cândva grădinăacum e une un azilsublimăe viaţa dupăviaţa după undupă un veacun veac deveac de boalănu dai ladai la nimenila nimeni socotealăluat o maşinăeu iau îniau în mânăîn mână unmână un pietroiiubita consumă stricninăeu merg înmerg în voiajîn voiaj lavoiaj la pleşcoidar poate vom

Lasă-ţi iubita să fie de ocară, nebună,Cu mintea în nori. Cineva seriosS-ar putea îngrijora că lucrurile merg prost.Lasă-ţi iubita să fie. -Rumi
lasă-ţi-iubita-să-fie-de-ocară-nebunăcu-mintea-în-nori-cineva-serioss-ar-putea-îngrijora-că-lucrurile-merg-prostlasă-ţi-iubita-să-fie
Până când o viaţă-amară!Speranţa-n iubire-i sacră.Şi-a luat o văduvioară,Acum, viaţa lui... e acră. -Valeria Moroşan
până-când-o-viaţă-amarăsperanţa-n-iubire-i-sacrăŞi-a-luat-o-văduvioarăacum-viaţa-lui-e-acră