În zilele bune, văd meseria de preşedinte ca aceea a unui dirijor de orchestră. În zilele întunecate, seamănă mai mult cu un ambreiaj - angajarea motorului pentru a transmite un efect de mişcare, în timp ce forţa de frecare creşte.


În-zilele-bune-văd-meseria-de-preşedinte-ca-aceea-a-unui-dirijor-de-orchestră-În-zilele-întunecate-seamănă-mai-mult-cu-un-ambreiaj
a. bartlett giamattiÎnzilelebunevădmeseriadepreşedintecaaceeaunuidirijororchestrăîntunecateseamănămaimultcuunambreiajangajareamotoruluipentrutransmiteefectmişcareîntimpforţafrecarecreşteÎn zilelezilele bunevăd meseriameseria dede preşedintepreşedinte caca aceeaunui dirijorÎn zilelezilele întunecateseamănă maimai multmult cucu unun ambreiajambreiajangajareaangajarea motoruluimotorului pentrutransmite unun efectefect dede mişcareîn timptimp cece forţaforţa dede frecarefrecare creşteÎn zilele bunevăd meseria demeseria de preşedintede preşedinte capreşedinte ca aceeaaceea a unuia unui dirijorunui dirijor dedirijor de orchestrăÎn zilele întunecateseamănă mai multmai mult cumult cu uncu un ambreiajun ambreiajangajarea motoruluiangajarea motorului pentrupentru a transmitea transmite untransmite un efectun efect deefect de mişcareîn timp cetimp ce forţace forţa deforţa de frecarede frecare creşte

În zilele bune ai doisprezece fraţi; în zilele negre n-ai niciunul.Toate zilele sunt nopţi până te văd, iar nopţile strălucesc ca zilele când te visez.Cu cât fugi mai mult de moarte, cu atât mai mult te apropii de ea. La fel trec zilele de ocupaţii absorbante ca şi zilele de contemplaţie calmă.Soarele apune oricum, şi peste zilele bune şi peste zilele rele.Am observat că în zilele cele mai obide şi amărăciunii pe care mi le aducea viaţa, în zilele grele, pe care ea mi le-a dăruit din belşug, tocmai în zilele acelea se deşteaptă în mine cu mai multă dârzenie, perseverenţa în realizarea ţelului. Aceasta o datorez cărţilor care ne înfăţişează toate chinurile şi torturile sufletului avântat al omului...Reţin numai zilele luminoase, pe cele întunecate le dau uitării.