În viaţă se mai întâmplă să ai parte şi de oameni care să îţi muşte mâna pe care le-ai întins-o ca să-i ridici de jos, cu care le-ai oferit din hrana ta, cu care i-ai mângâiat atunci când erau trişti şi cu care le-ai alinat durerile... Sau oameni care te vor lovi peste obrazul pe care altă dată te-au pupat şi pe care atunci când nu mai au nevoie de tine ţi-l vor inunda cu lacrimi...


În-viaţă-se-mai-întâmplă-să-ai-parte-şi-de-oameni-care-să-îţi-muşte-mâna-pe-care-ai-întins-o-ca-să-i-ridici-de-jos-cu-care-ai-oferit
irina binderÎnviaţăsemaiîntâmplăaiparteşideoamenicareîţimuştemânapeleaiîntinsocasăiridicijoscuoferitdinhranaiaimângâiatatuncicânderautriştialinatdurerilesautevorlovipesteobrazulaltădatăteaupupatnunevoietineţilinundalacrimiÎn viaţăviaţă sese maimai întâmplăîntâmplă săsă aiai parteparte şişi dede oamenioameni carecare săîţi muştemuşte mânamâna pepe careridici dede joscu careoferit dindin hranahrana tacu caremângâiat atunciatunci cândcând erauerau triştitrişti şişi cucu carealinat dureriledurerile sausau oamenioameni carecare tete vorlovi pestepeste obrazulobrazul pepe carecare altăaltă datăpupat şişi pepe carecare atunciatunci cândcând nunu maimai auau nevoienevoie dede tineinunda cucu lacrimiÎn viaţă seviaţă se maise mai întâmplămai întâmplă săîntâmplă să aisă ai parteai parte şiparte şi deşi de oamenide oameni careoameni care săcare să îţisă îţi muşteîţi muşte mânamuşte mâna pemâna pe careridici de josoferit din hranadin hrana tamângâiat atunci cândatunci când eraucând erau triştierau trişti şitrişti şi cuşi cu carealinat durerile saudurerile sau oamenisau oameni careoameni care tecare te vorte vor lovivor lovi pestelovi peste obrazulpeste obrazul peobrazul pe carepe care altăcare altă datăpupat şi peşi pe carepe care atuncicare atunci cândatunci când nucând nu mainu mai aumai au nevoieau nevoie denevoie de tinevor inunda cuinunda cu lacrimi

Cele mai frumoase mâini sunt mâinile mamei.Mâinile cu care şi-a mângâiat cu mândrie şi iubire burtica, atunci când erai încă în pântecele ei.Mâinile cu care te-a ţinut în braţe, cu care te-a mângâiat, te-a spălat, te-a îngrijit şi ţi-a pregătit hrana.Mâinile de care te-ai sprijinit când ai făcut primii paşi din viaţa ta.Mâinile cu care şi-a şters lacrimile atunci când a fost îngrijorată, când i-a fost teamă, când s-a bucurat de succesele tale, când ţi-a simţit lipsa,... când ai rănit-o cu vreo privire rece sau cu vreo vorbă nemeritată... Mâinile cu care ţi-a alinat durerile, temerile şi cu care ţi-a dat curaj şi forţă să mergi mai departe.Mâinile cu care ţi-a dăruit tot ceea ce a avut mai bun.Mâinile cu care a muncit neobosită pentru tine, cărând greutăţi, îndurând asprimea gerului, răni şi dureri.Mâinile cu care ţi-a deschis uşa de mii de ori.Mâinile pe care şi le împreunează într-o rugăciune trimisă cerului pentru tine...În viaţă întâlneşti oameni care, atunci când ai un moment vulnerabil, profită la maxim de sălbiciunea ta. Dar exisţă şi oameni care îţi arată preţuire şi suport - şi, culmea, aceştia sunt tocmai aceia de la care ai cele mai puţine aşteptări.Sunt oameni care, deşi te însoţesc, nu înseamnă că îţi sunt alături. Sunt oameni care, deşi îţi sunt alături, nu înseamnă că sunteţi împreună. Sunt oameni care, deşi te aud, nu te ascultă. Sunt oameni care, deşi te ascultă, nu te înţeleg şi nu le pasă. Sunt oameni care, deşi te privesc nu te văd. Sunt oameni care deşi de văd, nu te cunosc. Sunt oameni care, deşi îţi sunt alături, sunt foarte departe de tine... Sunt oameni care, deşi te mângâie şi te îmbrăţişează, nu te iubesc. Sunt oameni care, deşi te însoţesc pe drumul tău şi îţi fac promisiuni, într-o zi vor coti brusc pe alte drumuri...Mulţi care vor să pară oameni foarte chibzuiţi, când sunt opriţi de cei care le sunt mai apropiaţi şi care le voiesc binele, nu vor să renunţe la ceea ce au hotărât odată ci, spre a nu se da pe faţă că au părăsit o părere greşită, perseverează în ea, până ce dau peste nenorocirile care rezultă de acolo.Libertatea va fi atunci când nu vor mai fi regi (oligarhi) şi papi (patriarhi) ci oameni demni, iubitori care vor înţelege că Lumea ne-a fost dată fiecăruia dintre noi.Am avut o perioadă în care eram ocupată cu propriile mele probleme şi griji. Apoi, am călătorit în acele zone unde există victime ale minelor de război, am mers pentru prima dată într-o zonă de război şi am văzut acolo oameni care aveau cu adevărat nevoie de ajutor. Cunoşti oameni care nu mai ştiu unde se află părinţii lor sau copiii lor şi care nu au suficientă hrană. Apoi, te trezeşti dintr-o dată şi îţi dai seama cât de norocos eşti şi îţi dai seama că grijile tale nu reprezintă nimic în comparaţie cu problemele acelor oameni. Nu îţi mai faci griji pentru tine, îţi faci griji pentru ceilalţi şi, astfel, evoluezi ca om. Asta m-a ajutat să scap de falsele griji din mintea mea. Şi te face să ai o viaţă fericită.