În primul rând ar trebui să insistăm ca orice imigrant care vine aici cu bună credinţă şi devine american să fie tratat la fel ca toţi ceilalţi, căci este o crimă să faci diferenţă între oameni din cauza religiei, ori locului unde s-au născut, ori originii. Dar aceasta presupunând că el devine cu adevărat american, şi nimic mai mult. Nu pot exista loialităţi multiple. Oricine spune că este american, dar şi altceva, nu este american deloc. Avem loc pentru un singur steag, cel american, şi asta exclude steagul roşu, care simbolizează războaiele împotriva libertăţii şi civilizaţiei, aşa cum exclude steagul oricărei naţiuni ostile... Avem loc pentru o singură limbă aici, şi aceea este limba engleză... Avem loc pentru o singură loialitate şi aceea este pentru poporul american.


În-primul-rând-ar-trebui-să-insistăm-ca-orice-imigrant-care-vine-aici-cu-bună-credinţă-şi-devine-american-să-fie-tratat-fel-ca-toţi
theodore rooseveltÎnprimulrândartrebuiinsistămcaoriceimigrantcarevineaicicubunăcredinţăşidevineamericanfietratatfeltoţiceilalţicăciestecrimăfacidiferenţăîntreoamenidincauzareligieioriloculuiundesaunăscutoriginiidaraceastapresupunândeladevăratamericannimicmaimultnupotexistaloialităţimultipleoricinespunedaraltcevanudelocavemlocpentruunsingursteagcelastaexcludesteagulroşusimbolizeazărăzboaieleîmpotrivalibertăţiicivilizaţieiaşacumoricăreinaţiuniostilesingurălimbăaiciaceealimbaenglezăloialitatepoporulamericanÎn primulprimul rândrând arar trebuitrebui săsă insistăminsistăm caorice imigrantimigrant carecare vinevine aiciaici cucu bunăbună credinţăcredinţă şişi devinedevine americanamerican săsă fiefie tratattratat lala felfel caca toţitoţi ceilalţicăci esteeste oo crimăcrimă săsă facifaci diferenţădiferenţă întreîntre oamenioameni dindin cauzacauza religieiori loculuilocului undedar aceastaaceasta presupunândpresupunând căcă elel devinedevine cucu adevăratadevărat americanşi nimicnimic maimai multnu potpot existaexista loialităţiloialităţi multipleoricine spunespune căcă esteeste americandar şişi altcevanu esteeste americanamerican delocavem locloc pentrupentru unun singursingur steagcel americanşi astaasta excludeexclude steagulsteagul roşucare simbolizeazăsimbolizează războaielerăzboaiele împotrivaîmpotriva libertăţiilibertăţii şişi civilizaţieiaşa cumcum excludeexclude steaguloricărei naţiuninaţiuni ostileostile avemavem locloc pentrupentru oo singurăsingură limbălimbă aicişi aceeaaceea esteeste limbalimba englezăengleză avemavem locloc pentrupentru oo singurăsingură loialitateloialitate şişi aceeaaceea esteeste pentrupentru poporulpoporul americanÎn primul rândprimul rând arrând ar trebuiar trebui sătrebui să insistămsă insistăm cainsistăm ca oriceca orice imigrantorice imigrant careimigrant care vinecare vine aicivine aici cuaici cu bunăcu bună credinţăbună credinţă şicredinţă şi devineşi devine americandevine american săamerican să fiesă fie tratatfie tratat latratat la fella fel cafel ca toţica toţi ceilalţicăci este oeste o crimăo crimă săcrimă să facisă faci diferenţăfaci diferenţă întrediferenţă între oameniîntre oameni dinoameni din cauzadin cauza religieiori locului undedar aceasta presupunândaceasta presupunând căpresupunând că elcă el devineel devine cudevine cu adevăratcu adevărat americanşi nimic mainimic mai multnu pot existapot exista loialităţiexista loialităţi multipleoricine spune căspune că estecă este americandar şi altcevanu este americaneste american delocavem loc pentruloc pentru unpentru un singurun singur steagşi asta excludeasta exclude steagulexclude steagul roşucare simbolizează războaielesimbolizează războaiele împotrivarăzboaiele împotriva libertăţiiîmpotriva libertăţii şilibertăţii şi civilizaţieiaşa cum excludecum exclude steagulexclude steagul oricăreisteagul oricărei naţiunioricărei naţiuni ostilenaţiuni ostile avemostile avem locavem loc pentruloc pentru opentru o singurăo singură limbăsingură limbă aicişi aceea esteaceea este limbaeste limba englezălimba engleză avemengleză avem locavem loc pentruloc pentru opentru o singurăo singură loialitatesingură loialitate şiloialitate şi aceeaşi aceea esteaceea este pentrueste pentru poporulpentru poporul american

Nu putem avea loialitate Teasle (observând steagul american murdărit de pe haina militară zdrenţuită a lui Rambo): Ştii, să porţi pe aici steagul ăla pe haină, să arăţi în halul ăsta, o cauţi cu lumânarea, prietene!Rachel: Nimeni nu are toate răspunsurile, dar toţi avem propriile întrebări, ca de exemplu: Raymond Barone: În adolescenţă vroiam să scriu Marele Roman American. Dar apoi mi-am dat seama că nici măcar nu vreau să citesc Marele Roman American.Trebuie să respingem ideea că de câte ori o lege este încălcată, societatea e vinovată mai mult decît făptaşul. E timpul să restabilim perceptul american că fiecare e răspunzător pentru faptele sale.Iar aici, furnicile numite oameni se strâng pentru război. Ca şi când n-am mai avea loc sub soare. Şi într-un fel, nu mai avem loc. Un om ocupă cu tălpile lui vreo douăzeci şi ceva de centimetri. Dar raza orgoliului lui e de câţiva kilometri. Şi uite aşa ne călcăm pe orgoliu şi nu mai avem loc unul de altul. Şi raza asta de orgoliu creşte ca o umbră, din ce în ce mai mult, de aproape a întunecat Pământul.