În loc de a ne preocupa exclusiv şi mereu cu planuri şi griji de viitor, sau a ne abandona regretului pentru trecut, ar trebui să nu uităm niciodată că numai prezentul este real şi sigur; că viitorul, dimpotrivă, iese mai totdeauna altfel decât ni-l gândim; ba chiar şi trecutul este altfel.


În-loc-de-a-ne-preocupa-exclusiv-şi-mereu-cu-planuri-şi-griji-de-viitor-sau-a-ne-abandona-regretului-pentru-trecut-ar-trebui-să-nu-uităm
arthur schopenhauerÎnlocdenepreocupaexclusivşimereucuplanurigrijiviitorsauabandonaregretuluipentrutrecutartrebuinuuitămniciodatănumaiprezentulesterealsigurviitoruldimpotrivăiesemaitotdeaunaaltfeldecâtnilgândimbachiartrecutulaltfelÎn locloc dene preocupapreocupa exclusivexclusiv şişi mereumereu cucu planuriplanuri şişi grijigriji dede viitorne abandonaabandona regretuluiregretului pentrupentru trecutar trebuitrebui săsă nunu uitămuităm niciodatăniciodată căcă numainumai prezentulprezentul esteeste realreal şişi sigurcă viitoruliese maimai totdeaunatotdeauna altfelaltfel decâtba chiarchiar şişi trecutultrecutul esteeste altfelÎn loc dede a nea ne preocupane preocupa exclusivpreocupa exclusiv şiexclusiv şi mereuşi mereu cumereu cu planuricu planuri şiplanuri şi grijişi griji degriji de viitorsau a nea ne abandonane abandona regretuluiabandona regretului pentruregretului pentru trecutar trebui sătrebui să nusă nu uitămnu uităm niciodatăuităm niciodată căniciodată că numaică numai prezentulnumai prezentul esteprezentul este realeste real şireal şi siguriese mai totdeaunamai totdeauna altfeltotdeauna altfel decâtba chiar şichiar şi trecutulşi trecutul estetrecutul este altfel

Fiecare să-şi examineze gândurile; el le va găsi în întregime ocupate cu trecutul şi cu viitorul. Noi nu ne gândim aproape deloc la prezent şi dacă ne gândim la el o facem numai pentru a-i împrumuta lumina spre a dispune de viitor. Prezentul nu este niciodată ţinta noastră; trecutul şi prezentul sunt mijloacele noastre; numai viitorul este ţinta noastră. Astfel noi nu trăim niciodată, ci sperăm să trăim; şi pregătindu-ne mereu să fim fericiţi, este inevitabil să nu fim niciodată.Prezentul este acel moment din afara timpului care uneşte trecutul cu viitorul. În acest prezent pot face apel la conştiinţă pentru ca momentul să devină real. Trecutul şi viitorul sunt însă iluzii.Nu fugiţi de sentimente, ci dimpotrivă, înfruntaţi-le, altfel viitorul va arăta la fel ca trecutul.Prezentul este un reflex din trecut, pentru un viitor mai sigur.Ce naiv e omul: distruge prezentul făcându-şi griji pentru viitor şi plânge în viitor amintindu-şi de trecut.Atât trecutul cât şi viitorul se nasc din imaginaţie; singur prezentul, care este similar cu atenţia, este real şi etern. El este.