În geamantan mi-a rămas un loc gol, pe care-l umplu cu fân. Tot aşa facem şi când e vorba de geamantanul vieţii, adică îl umplem cu orice, numai să nu rămână gol.


În-geamantan-mi-a-rămas-un-loc-gol-pe-care-l-umplu-cu-fân-tot-aşa-facem-şi-când-e-vorba-de-geamantanul-vieţii-adică-îl-umplem-cu-orice-numai
ivan turghenievÎngeamantanmiarămasunlocgolpecarelumplucufântotaşafacemşicândvorbadegeamantanulvieţiiadicăîlumplemoricenumainurămânăgolÎn geamantanrămas unun locloc golumplu cucu fântot aşaaşa facemfacem şişi cândcând ee vorbavorba dede geamantanulgeamantanul vieţiiadică îlîl umplemumplem cunumai săsă nunu rămânărămână golrămas un locun loc golumplu cu fântot aşa facemaşa facem şifacem şi cândşi când ecând e vorbae vorba devorba de geamantanulde geamantanul vieţiiadică îl umplemîl umplem cuumplem cu oricenumai să nusă nu rămânănu rămână gol

Scena m-a transformat într-un fel de... ca să mă exprim foarte la îndemână, burlan, un instrument prin care circulă un şuvoi de energie, care altfel nu ştiu pe unde ar fi scăpat. Pentru că în momentul în care nu mai curge nimic prin el, rămâne gol, gol, gol. Şi în fiecare premieră eşti aşa: gol.Cu ce umplem golul lăsat de bărbaţii care ne părăsesc/dezamăgesc când avem cea mai mare nevoie de ei?... Cu un tip gol.Gol de aur, gol în poartă,Moda e reformatoare,Astăzi toată lumea poartăChiar şi gol în... buzunare!Cum vine-nghite somniferul,Apoi deschide frigiderulŞi chiar renunţă la Devenim conştienţi de gol în timp ce-l umplem.Las în urmă fără excepţii tot ceea ce este material. Am venit gol şi voi pleca gol.