În fiecare dimineaţă când mă scol, trebuie să iau o decizie – fie de a fi fericit, fie de a fi foarte fericit. Prin urmare, iau hotărârea ca în ziua respectivă să fiu foarte fericit şi mă ghidez după această atitudine pe tot parcursul zilei, indeferent de ce se întâmplă.


În-fiecare-dimineaţă-când-mă-scol-trebuie-să-iau-o-decizie-fie-de-a-fi-fericit-fie-de-a-fi-foarte-fericit-prin-urmare-iau-hotărârea-ca-în
brian tracyÎnfiecaredimineaţăcândscoltrebuieiaudeciziefiedefifericitfoartefericitprinurmarehotărâreacaînziuarespectivăfiufericitşighidezdupăaceastăatitudinepetotparcursulzileiindeferentseîntâmplăÎn fiecarefiecare dimineaţădimineaţă cândcând mămă scoltrebuie săsă iauiau oo deciziedecizie –– fiefie defi fericitfie defi foartefoarte fericitprin urmareiau hotărâreahotărârea caca înîn ziuaziua respectivărespectivă săsă fiufiu foartefoarte fericitfericit şimă ghidezghidez dupădupă aceastăaceastă atitudineatitudine pepe tottot parcursulparcursul zileiindeferent dede cece sese întâmplăÎn fiecare dimineaţăfiecare dimineaţă cânddimineaţă când măcând mă scoltrebuie să iausă iau oiau o decizieo decizie –decizie – fie– fie dede a fia fi fericitde a fia fi foartefi foarte fericitiau hotărârea cahotărârea ca înca în ziuaîn ziua respectivăziua respectivă sărespectivă să fiusă fiu foartefiu foarte fericitfoarte fericit şifericit şi măşi mă ghidezmă ghidez dupăghidez după aceastădupă această atitudineaceastă atitudine peatitudine pe totpe tot parcursultot parcursul zileiindeferent de cede ce sece se întâmplă

Numără-ţi faptele bune în fiecare dimineaţă şi umple-ţi mintea cu gânduri pozitive. Acesta este secretul pentru a fi fericit şi inspirat pe tot parcursul zilei.De cele mai multe ori atenţia şi recunoştinţa mă fac fericit. Să intru într-o stare de recunoştinţă faţă de ce mi s-a întâmplat şi mi se întâmplă, transformă orice situaţie în bucurie. Este o chestiune de conştiinţă. În acelaşi timp însă aş vrea să fiu fericit dincolo de conştiinţă, să fiu fericit de undeva de unde nici eu să nu ştiu. Să fiu pur şi simplu fericit.E cu putinţă oare ca omul să se simtă cu adevărat nefericit? Dar ce importanţă au necazurile şi nenorocirile mele dacă sunt în stare să fiu fericit? Ştiţi, nu înţeleg cum poate cineva trece pe lângă un copac şi să nu fie fericit că-l vede? Să stea de vorbă cu un om şi să nu fie fericit că-l iubeşte?... Dar există atâtea lucruri minunate pe care le întâlneşti la fiecare pas şi pe care până şi omul cel mai decăzut le găseşte minunate!Atunci când omul este fericit, nu trebuie să îşi dorească să fie şi mai fericit.Să fiu fericit că a căzut comunismul? N-am cum să fiu fericit, dacă mă uit la ce a venit după.Sunt fericit să fiu aici. Sunt fericit să fie oriunde. Nu glumesc.