Îmi doresc cu adevărat ca femeile să îşi tragă umerii în spate, să îşi asume o poziţie verticală, să-şi folosească viguroasele voci de fete şi să nu simtă că îşi compromit feminitatea dacă sunt puternice şi isteţe.


Îmi-doresc-cu-adevărat-ca-femeile-să-îşi-tragă-umerii-în-spate-să-îşi-asume-o-poziţie-verticală-să-şi-folosească-viguroasele-voci-de
katie aseltonÎmidoresccuadevăratcafemeileîşitragăumeriiînspateasumepoziţieverticalăsăşifoloseascăviguroaselevocidefeteşinusimtăcompromitfeminitateadacăsuntputerniceisteţeÎmi dorescdoresc cucu adevăratadevărat caca femeilefemeile săîşi tragătragă umeriiumerii înîn spateîşi asumeasume oo poziţiepoziţie verticalăfolosească viguroaseleviguroasele vocivoci dede fetefete şisă nunu simtăsimtă căîşi compromitcompromit feminitateafeminitatea dacădacă suntsunt puterniceputernice şişi isteţeÎmi doresc cudoresc cu adevăratcu adevărat caadevărat ca femeileca femeile săfemeile să îşisă îşi tragăîşi tragă umeriitragă umerii înumerii în spatesă îşi asumeîşi asume oasume o poziţieo poziţie verticalăfolosească viguroasele vociviguroasele voci devoci de fetede fete şifete şi săşi să nusă nu simtănu simtă căsimtă că îşică îşi compromitîşi compromit feminitateacompromit feminitatea dacăfeminitatea dacă suntdacă sunt puternicesunt puternice şiputernice şi isteţe

Unele femei îşi percep feminitatea ca pe un blestem absolut. Ele îşi doresc sau îşi întâmpină o fiică cu plăcerea de a se regăsi într-o altă victimă.Un om fără încredere în el, dacă îşi îndreaptă spatele, dacă respiră lent, umplând plămânii complet cu aer, îşi ţine bărbia ridicată, priveşte fix mai multe secunde fără să clipească prea des, poate să îşi dezvolte super rapid puterea interioară – încrederea în sine. Dar dacă iei un om fericit şi îl pui să îşi coboare umerii, să îşi plece capul, să îşi şteargă zâmbetul de pe faţă, după o perioadă uită complet să mai fie fericit. Deoarece corpul, muşchii lui trimit spre creier informaţie, iar creierul pricepe că dacă stai aşa, ai o stare de depresie, de tristeţe. Aşa că ai grijă în ce poziţie stai azi, pentru că postura corporală o să îţi facă ziua fericită sau tristă. Gândeşte-te puţin la asta.Săracul îşi doreşte să fie bogat, bogatul să fie fericit, cei singuri îşi doresc să se căsătorească, căsătoriţii îşi doresc să moară.Femeia care se gândeşte că îşi poate alege feminitatea se joacă cu ea însăşi la fel cum beţivul se joacă cu vinul. Ei bine, ea o caută, îşi doreşte să nu mai existe, vrea să îşi petreacă viaţa într-o fraudă, să îşi fabrice o identitate nouă şi falsă, falsificându-şi astfel egalitatea cu bărbatul.De obicei, oamenii care sunt trişti nu îşi doresc nimic. Ei nu fac decât să îşi plângă situaţia. Abia atunci când sunt mânioşi ei ajung la o schimbare.Oamenii devin tot mai conştienţi că sunt fiinţe gânditoare puternice, dotate cu capacitatea de a realiza orice îşi doresc să realizeze.